Darmowa faktura - Faktura VAT online

W programie fillUp jest dostępne ponad 60 wzorów faktur, rachunków, faktur korygujących, proform i podobnych wzorów druków. Przy pomocy poniższego formularza wygodnie wypełnisz darmową fakturę VAT z cen netto - jedna pozycja. Kreator faktur, baza kontrahentów i towarów, automatyczna numeracja.

Opis druk: Faktura

Dziś większość osób sprzedających towary lub świadczących usługi zmuszona jest wystawiać faktury. Od 2014 r. zmieniła się bowiem zasada wystawiania rachunków. Obecnie większość osób, które dotychczas je wystawiały, zamiast rachunków powinny wystawiać faktury (faktury, które będą uproszczone, gdyż mogą zawierać mniej danych niż pełna faktura). Od 2014 r. zmieniła się również nazwa – w miejsce starej faktury VAT obecnie należy posługiwać się po prostu nazwą „faktura”.

Co do zasady podatnik – przedsiębiorca wystawia faktury obowiązkowo wyłącznie w przypadku transakcji z innym przedsiębiorcą, a na żądanie – gdy kupującym jest konsument.  Podatnik jest więc obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż między przedsiębiorcami, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika (podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Oprócz tego obowiązkowo wystawia się ją w przypadku, gdy dokumentuje się:

  • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o innym charakterze;
  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany powyżej;
  • otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności opodatkowanych (faktura zaliczkowa), z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT- czyli w terminie wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu określonych w nim czynności, m.in. świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (usługi porządkowe, dot. nieczystości i sprzątania itp.), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku podmiotowo (113 ust. 1 i 9) i przedmiotowo (art. 43, 82 ust 3). W takim przypadku podatnik może wystawić w miejsce faktury VAT – rachunek lub zaniechać wystawiania dokumentu, ale na żądanie powinien wystawić taką fakturę.

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą również transakcje z konsumentami, w tym zaliczki uzyskiwane od takich osób. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż nabijana jest na aksę fiskalną, czy też nie.

Podstawa prawna - faktura:

Art. 106a - 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Film video - kreator faktury: