Dramowy druk - Rachunek umowa zlecenie

Dzięki programowi fillUp wypełnisz szybko i sprawnie wzór rachunku umowa zlecenie online. Wypróbuj 30 dniowy bezpłatny okres próbny aplikacji do wypełniania formularzy fillUp w którym znajdziesz także wzór umowy zlecenia i o dzieło.

Opis druk: Rachunek - umowa zlecenia

Prywatnie zawierana umowa zlecenia musi zostać odpowiednio udokumentowana. Chodzi o umowę, w przypadku której zleceniobiorcą pozostaje osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W takim przypadku jest to tzw. działalność wykonywana osobiście, a osoba taka nie staje się co do zasady podatnikiem podatku VAT.

Prywatnie zawarta umowa zlecenie dokumentowana jest rachunkiem.

Rachunek wystawia się na żądanie klienta, nie trzeba wystawiać ich przy każdym zleceniu.

Gdy żądanie zostało zgłoszone przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, rachunek wystawia się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli żądanie zgłoszono po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Nie trzeba wystawiać rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Rachunki należy kolejno numerować oraz przechowywać egzemplarz wystawionego rachunku, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rachunek musi zawierać:

  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Warto, by każdy rachunek był podpisany zarówno danymi sprzedawcy, jak również nabywcy. Ułatwia to kwestię ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku braku zapłaty kwoty, która widnieje na rachunku.

W przypadku, gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.

Podstawa prawna:

Art. 734 – 751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.)