Wzór druku - Wniosek o urlop

Aplikacja fillUp umożliwia wypełnienie wniosku o urlop szybko i wygodnie. Wzór wniosku dostępny jest w programie do wypełnienia za darmo. Skorzystaj z okresu próbnego fillUp aby mieć dostęp do ponad 3000 formularzy online. 

Opis druk: Wniosek o urlop

Pracownik ma prawo do uzyskania od pracodawcy płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od długości okresu zatrudnienia, wieku pracownika ewentualnie od podejmowania przez niego nauki. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. 

Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Wniosek o urlop powinien zatem wynikać z uzgodnień wynikających z planu urlopów. Dodatkowo przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Natomiast jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,

- to wówczas pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

W sytuacjach szczególnych poza planem urlopu pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Urlopu takiego udziela się na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlopu niewykorzystanego w terminie wynikającym z planu urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym przypadku również pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

Dział siódmy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2014, poz. 1502).