Płatność za dzierżawę nieruchomości nie jest transferem zysków

Płatność za dzierżawę nieruchomości nie jest transferem zysków

Czynsz, jaki spółka płaci swoim wspólnikom za dzierżawę należącej do nich nieruchomości, nie jest ukrytym zyskiem w rozumieniu ustawy o CIT, nie podlega więc z tego tytułu opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek z tytułu zysku ukrytego - uznał Dyrektor KIS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się produkcją elektronicznych obwodów drukowanych podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek (“estoński CIT”). Jej dwaj wspólnicy posiadają po 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jeden z nich dodatkowo prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wspólnicy nabyli do majątków prywatnych nieruchomość gruntową (współwłasność w częściach ułamkowych), której część zamierzają wydzierżawić spółce. Na tej działce spółka, z własnych środków, zamierza wybudować swoją nową siedzibę. Budynek będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby działalności gospodarczej spółki. Za dzierżawę spółka będzie płaciła wspólnikom czynsz dzierżawny w wartości rynkowej, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy rynkowej. Wspólnicy wystąpili o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że czynsz wypłacany przez spółkę wspólnikom nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a więc nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Podatkowi podlega dystrybucja zysku ze spółki do akcjonariuszy

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał ogólne założenia CIT estońskiego . W tym modelu przedmiotem opodatkowania jest efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza. Dotyczy to nie tylko dywidend opodatkowanych w chwili ich wypłaty, ale też innych świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców/akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych. Te świadczenia to tzw. ukryte zyski. Ukrytymi zyskami są więc wszelkie świadczenia spółki:

  • wykonane w związku z prawem do udziału w zysku,
  • inne niż podzielony zysk,
  • wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca/akcjonariusza lub podmiotu powiązanego,
  • wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych z podatnikiem lub z tym udziałowcem/akcjonariuszem.

Dyrektor KIS zauważył też, że w analizowanym przypadku:

  • wysokość czynszu dzierżawnego za najem nieruchomości zostanie ustalona na warunkach rynkowych,
  • wybudowana nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby spółki,
  • zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości jest uzasadnione gospodarczo i zostałoby dokonane także wtedy, gdyby wspólnicy nie posiadali nieruchomości,
  • umowa dzierżawy wynika z faktycznego zapotrzebowania spółki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • spółka została odpowiednio wyposażona przez wspólników w składniki majątku, które są niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności,
  • zawarcie umowa dzierżawy i wypłacane wspólnikom świadczenia pieniężne z tytułu czynszu dzierżawy nie będzie wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku.

W tej sytuacji czynsz wypłacany przez spółkę na rzecz wspólników nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT i w konsekwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem.

Wysokość podatku od dywidendy

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-1.4010.197.2024.1.AJ z 13 czerwca 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej