Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku należnego ze zbycia tej nieruchomości - uznał WSA w Poznaniu.

W spór z fiskusem weszli małżonkowie posiadający prawo własności działki i prawo użytkowania wieczystego drugiej działki. Żona wykorzystywała te nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W 2021 r. kobieta zaprzestała wykonywania działalności. Następnie małżonkowie postanowili przenieść prawa do tych nieruchomości na syna w zamian za dożywotnią miesięczną rentę. We wniosku o indywidualną interpretację wskazali, że czas trwania takiej umowy, a więc i wysokość świadczeń, do których zobowiązany jest podmiot nabywający nieruchomość lub prawa, nie są możliwe do określenia w chwili jej zawierania. Niemożliwe jest określenie podstawy opodatkowania. Dlatego ich zdaniem nie można określić podatku należnego z tego tytułu. Należy więc uznać, że dochód uzyskany z tego rodzaju odpłatnego zbycia pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor KIS uznał jednak, że odpłatne zbycie nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, wykorzystywanej w działalności gospodarczej przez jednego z nich, stanowi w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u tego małżonka, który wykorzystywał faktycznie nieruchomość dla celów tej działalności. Przychód należy zaś określić w oparciu o wartość rynkową nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, które zostały zbyte. Przychód ten powstanie w momencie odpłatnego zbycia. Późniejsza wypłata comiesięcznych rent będzie już dla małżonków neutralna podatkowo.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Przychodu nie da się określić, gdy umowa nie zawiera ceny

Małżonkowie zaskarżyli tę interpretację. WSA w Poznaniu, rozpatrując ich skargę, odwołał się do uchwały NSA z 17 listopada 2014 r., II FPS 4/14, i wskazał, że przesądzono w niej, iż w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o PIT (tj. na zasadzie wartości rynkowej ani na zasadzie ceny wynikającej z umowy). Sąd podkreślił, że regulacja wyrażona w art. 19 ust. 1 ustawy o PIT znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na podstawie umów zawierających cenę. W konsekwencji w przypadku umowy renty, tak samo jak w przypadku umowy o dożywocie, nie jest możliwe określenie przychodu ze zbycia nieruchomości w zamian za świadczenie o wartości dożywotniej renty. Dlatego Sąd uchylił zaskarżoną interpretację.

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDWL.4011.53.2023.2.TW z 13 listopada 2023 r, wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 20/24 z 9 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej