Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%. Taka zmiana w połowie roku pociąga za sobą korektę wskaźników i progów, które są powiązane z minimalnym wynagrodzeniem. Część z nich zmieniła wartość już od lipca, na wartość innych wpłynie to dopiero w kolejnym roku.

Składka zdrowotna od 1 lipca 2024

Wskaźnikiem, który na lipcową waloryzację płacy minimalnej zareaguje z opóźnieniem, jest wysokość płaconej przez przedsiębiorców składki zdrowotnej. W zależności od wybranej formy opodatkowania składka zdrowotna dla tej grupy ubezpieczonych wynosi:

 • 9% dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 9% płacy minimalnej dla rozliczających się według skali podatkowej,
 • 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie mniej niż 9% płacy minimalnej dla rozliczających się podatkiem liniowym,
 • 9% płacy minimalnej dla stosujących kartę podatkową,

jednak z zastrzeżeniem, że przez cały rok składkowy pod uwagę brana jest wartość płacy minimalnej ze stycznia (karta podatkowa) lub lutego (skala, liniowy). O ile utrzymane zostaną dotychczasowe zasady, składka zdrowotna dla tych grup wzrośnie więc dopiero od stycznia 2025 r. lub od lutego 2025 r. o skumulowaną wartość podwyżek płacy minimalnej z lipca 2024 r. i ze stycznia 2025 r.

Na innych zasadach składkę zdrowotną obliczają ryczałtowcy - jej wysokość zależy od osiąganego przychodu oraz od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku (i również jest ustalana raz na cały rok składkowy).

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lipca 2024

Podstawowe (pełne) składki społeczne naliczane są od podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podwyżka płacy minimalnej nie ma więc bezpośredniego wpływu na ich wysokość. W innej sytuacji są przedsiębiorcy korzystający z ulgi dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (dostępnej od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności), dla których minimalną podstawą wymiaru składek jest równowartość 30% minimalnego wynagrodzenia. Oni podwyżkę płacy minimalnej odczują już w składkach za lipiec 2024 r, a podstawa składek, od której rozpoczną oni wyliczać swoje składki wyniesie 1 290 zł). Po aktualizacji składki wynoszą:

 • składka emerytalna: 251,81 zł (wcześniej 248,41 zł),
 • składka rentowa: 103,20 zł (wcześniej 101,81 zł),
 • składka wypadkowa: 21,54 zł (wcześniej 21,25 zł),
 • składka chorobowa (dobrowolna): 31,61 zł (wcześniej 31,18 zł).

Daje to łączną wysokość składek społecznych:

 • bez ubezpieczenia chorobowego: 376,55 zł (wcześniej 371,47 zł),
 • z ubezpieczeniem chorobowym: 408,16 zł (wcześniej 402,65 zł).

W innej sytuacji są przedsiębiorcy płacący tzw. mały ZUS Plus, których obowiązuje podstawa wymiaru składek społecznych wyliczona proporcjonalnie do dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku z zastrzeżeniem, że ta podstawa nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Lipcowa podwyżka płacy minimalnej nie wpłynie więc na wysokość płaconych przez nich składek społecznych.

Działalność nierejestrowana

Podwyżka płacy minimalnej oznacza także podniesienie progu przychodów, którego nie może przekroczyć osoba prowadząca działalność nierejestrowaną. Granicą jest 75% płacy minimalnej, co oznacza, że od 1 lipca 2024 r. rejestracji będzie wymagała działalność, która wygeneruje przychód przekraczający 3 225 zł miesięcznie. Do 30 czerwca limitem dla działalności nierejestrowanej była kwota 3 181,50 zł miesięcznie.

Grzywny i kary od 1 lipca 2024 r.

Poziom płacy minimalnej wpływa także na wysokość niektórych kar i grzywien. I tak np.

 • maksymalna wysokość grzywny nałożonej mandatem karnym skarbowym nie może przekraczać pięciokrotności płacy minimalnej - ta wartość od 1 lipca 2024 r. wzrosła z 21 210 zł do 21 500 zł,
 • maksymalna wysokość grzywny, jaką można wymierzyć wyrokiem nakazowym, nie może przekraczać dziesięciokrotności płacy minimalnej - ta wartość od 1 lipca 2024 r. wzrosła z 42 420 zł do 43 000 zł,
 • grzywna za wykroczenia skarbowe nie może być mniejsza niż 10% płacy minimalnej ani większa niż dwudziestokrotność płacy minimalnej; dopuszczalny przedział takiej grzywny to obecnie 430 - 86 000 zł,
 • pełna kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu ciężarowego wynosi trzykrotność płacy minimalnej zaokrągloną do 10 zł (obecnie 12 900 zł), dwukrotność płacy minimalnej zaokrągloną do 10 zł w przypadku aut osobowych (obecnie 8600 zł) i 1/3 płacy minimalnej zaokrągloną do 10 zł w przypadku innych pojazdów (obecnie 1430 zł).

Świadczenia pracownicze od 1 lipca 2024 r.

Odniesienie do płacy minimalnej pojawia się też w niektórych regulacjach dotyczących praw pracowniczych.

 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego dla pracowników nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Odszkodowanie należne pracownikowi, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, również nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Odprawa pieniężna wypłacana pracownikom zwalnianym z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia o pracę.
 • 120%płacy minimalnej to górny limit wynagrodzenia, przy którym pracownik ma prawo obniżyć wysokość własnych wpłat do Pracowniczego Programu Kapitałowego z 2% do 0,5% wynagrodzenia.
Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej