Zobacz co nowego w fillup?

Z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego mija termin, w którym jednostki muszą dokonać rozliczenia podatkowego. Jeżeli rok podatkowy u danego podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to deklaracja CIT-8 trafić musi do urzędu skarbowego nie później niż 31 marca 2015 r. W tym samym terminie, czyli do 31 marca 2015 r. wpłacić należy na rzecz organu skarbowego należny podatek dochodowy od osób prawnych za dany rok podatkowy, a także sporządzić sprawozdanie finansowe, o ile przepisy prawa wymagają tego typu działań sprawozdawczych.

Deklarację CIT-8 sporządzają wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjątkowo, w przypadku podatkowych grup kapitałowych, zamiast deklaracji CIT-8, grupa składa deklarację CIT-8A lub CIT-8B.

Deklarację CIT-8 i załączniki wypełnisz i wyślesz do e-Deklaracji w fillUp >

CIT-8 prawie zawsze z e-podpisem

Od 2015 r. deklarację CIT-8 składać należy wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wydrukowaną deklarację CIT-8 wysłać mogą jedynie podmioty, które pozostają płatnikiem (sporządzają informacje i deklaracje podatkowe) w stosunku do nie więcej niż 5 podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Oznacza to w praktyce, że wszystkie jednostki, które zatrudniają więcej niż 5 pracowników muszą wysłać CIT-8 przez internet.

Do wysyłki CIT-8 nie można wykorzystać zestawu danych weryfikujących tak, jak ma to miejsce w przypadku rocznych zeznań podatkowych PIT-37 czy PIT-36. Nawet jeżeli jednostka zatrudnia do 5 pracowników i zdecyduje się na wysyłkę CIT-8 elektronicznie, to musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowalny za pomocą bezpiecznego certyfikatu.

Nie zapomnij o załącznikach do deklaracji CIT

Oprócz deklaracji podatkowej, podatnik musi przekazać do urzędu skarbowego niezbędne w jego przypadku załączniki. Są nimi:

  • CIT-8/O  - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  • CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach,
  • CIT-ST - Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
  • CIT-ST/A  - informacja o zakładach (oddziałach)
  • SSE/R oraz SSE/A – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  • SSE/A - wykaz udziałów w spółkach oraz
  • Sprawozdanie o realizacji przez podatnika uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

O fakcie przekazania załączników podatnik musi poinformować organ podatkowy, zaznaczając w deklaracji CIT-8 (CIT-8A, CIT-8B) odpowiednie pozycje. Załączniki należy przekazać łącznie z deklaracją podatkową. 

Więcej informacji znajdziesz w serwisie www.cit-8.pl

UPL-1 niezbędnym dodatkiem do CIT-8   

Podpis pod deklaracją CIT-8 składa osoba upoważniona przez jednostkę do sporządzenia i wysłania deklaracji podatkowej. Może nią być np. główny księgowy, prokurent czy wspólnik. Aby możliwa była wysyłka elektronicznie CIT-8, osoba wysyłająca deklarację musi posiadać ważne pełnomocnictwo przekazane na druku UPL-1. Należy go przekazać do urzędu skarbowego w formie pisemnej przed wysyłką CIT-8. Dopiero po jego przekazaniu możliwe jest podpisywanie deklaracji i informacji przez upoważnionego. Pełnomocnictwa na druku UPL-1 udziela się na czas wskazany w druku lub na czas nieoznaczony. Pełnomocnictwo można też odwołać. Składa się w tym celu druk OPL-1

Więcej o UPL-1 czytaj na www.upl-1.pl