1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na udostępnianiu treści w Serwisie oraz udostępnianiu aplikacji fillup. Wszelkie prawa do Serwisu, treści w nim publikowanych oraz Aplikacji przysługują e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do Aplikacji, z której korzystać może za pomocą Serwisu w wersji online (Wersja Online lub e-Faktury online), lub którą może pobrać na własne urządzenie, a ponadto do treści zamieszczanych w Serwisie przez e-file bądź przez podmioty trzecie. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisu oraz do Aplikacji w Wersji Online lub e-Faktury online, dochodzi poprzez akceptację postanowień Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub korzystanie z Aplikacji w Wersji Online lub e-Faktury online.

1.06 Do zawarcia umowy w zakresie korzystania z Aplikacji, konieczna jest dodatkowo akceptacja postanowień Licencji.

1.07 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa), na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.03 [Aplikacja] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy fillup - przeznaczony do przygotowywania, wypełniania, wysyłania lub pobrania udostępnianych w ramach programu, jak i w Serwisie Formularzy, niezbędnych w szczególności w procedurach podatkowych, administracyjnych, sądowych czy w innych sytuacjach w działalności gospodarczej bądź zawodowej, jak również innych Formularzy, który to program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi w ograniczonej części do korzystania także w Wersji Online; z którego to programu Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego albo nieodpłatnego korzystania z Aplikacji, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Aplikację rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym fillUp umożliwia wypełnienie określonych formularzy, a które to pliki pobrane są wraz z Aplikacją, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu, a także poszczególne Funkcjonalności Aplikacji, Usługi Aplikacji, Programy Aplikacji; Przez Aplikację rozumie się także części programów, plików, usług lub funkcjonalności umieszczanych w poszczególnych wersjach programu, zgodnie ze specyfikacją danej wersji Aplikacji, w tym również usługi Dysku fillup   i e-Faktury online. W przypadku, gdy funkcjonalność Aplikacji lub część Aplikacji, Usługa Aplikacji lub Funkcjonalność Aplikacji objęta została szczególnymi zasadami korzystania, zostaną one osobno wskazane i opisane w niniejszym Regulaminie. Aplikacja jak i jej części stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 j.t.) (dalej: Prawo autorskie).

2.04 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Aplikacji, który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport (XML, PDF) poza Aplikację; wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem oraz niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, dokumentów typu wnioski, podania, odwołania itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Aplikacji i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

2.05 [Licencja] – (także jako Umowa Licencji) oznacza umowę licencyjną zawieraną przez Użytkownika z e-file na korzystanie z Aplikacji, zawieraną przez strony w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Licencja na korzystanie z Aplikacji w Wersji wykorzystywanej przez Użytkownika udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, a Użytkownik, aby rozpocząć korzystanie z Aplikacji, winien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest opublikowana pod adresem: http://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/,

2.06 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.07 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file serwis internetowy udostępniony w domenie lub subdomenie internetowej: fillup.pl, druki-formularze.pl, za pomocą których e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz udostępnia Aplikację.

2.08 [Wersja Online] – oznacza część Aplikacji udostępnianą Użytkownikowi do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Użytkownika oraz instalowania na tym urządzeniu. Wersja Online Aplikacji udostępniana jest jako część Aplikacji, tj. może posiadać ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Usług Aplikacji, Programów Aplikacji, plików lub programów; w szczególności może nie obsługiwać niektórych Formularzy lub użycia Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

2.09 [Program fillup Server] - oznacza Aplikację, w zakresie, który umożliwia Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności REST API. Funkcjonalność ta wykorzystuje metody GET oraz POST protokołu HTTP.

2.10 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.11 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

2.12 [Funkcjonalności Aplikacji] - wszelkie uproszczenia programistyczne do przeprowadzanych w Aplikacji rozliczeń, obliczeń w wypełnianych formularzach, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z korzystaniem z Aplikacji, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w Aplikacji lub w związku działaniem zainstalowanej Aplikacji lub w związku pracą w wersji Online Aplikacji lub w e-Faktury online.

2.13 [Konto fillup] - część Aplikacji umożliwiająca bezpieczne, jednoznaczne uwierzytelnianie oraz autoryzację użytkowników w Aplikacji lub świadczonych usługach. W przypadku Konta fillup niezbędna jest rejestracja oraz logowanie się użytkownika do systemów i zasobów e-file za pośrednictwem konta użytkownika. Na koncie użytkownika dostępne są informacje dotyczące jego uprawnień, zasobów, zgłoszeń serwisowych, dokonanych zakupów oraz możliwość konfiguracji świadczonych usług. Konto fillup jest w szczególności niezbędnym elementem do skorzystania z usług Dysku fillup, e-skrzynka Dysku fillup lub e-Faktury online.

2.14 [Dysk fillup] - usługa Aplikacji do archiwizowania Formularzy, załączników lub UPO, wygenerowanych wyłącznie w Aplikacji fillup, na wirtualnym dysku (chmurze danych dostępnej w domenie fillup.pl), która pozwala na autoryzowany poprzez Konto fillup dostęp z użyciem sieci Internet, do zapisanych Formularzy i załączników lub funkcjonalności Aplikacji oraz synchronizacji danych wygenerowanych z użyciem tych plików i funkcjonalności Aplikacji na wielu urządzeniach z poziomu Aplikacji fillup. Usługa jest opcjonalna, niezależna od możliwości korzystania z Aplikacji fillup przy czym jest niezbędna do poprawnego i trwałego zapisu Formularzy załączników lub UPO w Wersji Online lub możliwości poprawnego korzystania z Aplikacji na wielu urządzeniach za pośrednictwem sieci internet. Usługa jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP i Windows Vista.

2.15 [e-skrzynka Dysku fillup] - usługa Aplikacji dająca możliwość zapisu, przechowywania i archiwizowania plików innych niż wygenerowane w Aplikacji w celu ich udostępniania i współdzielenia z innymi zaproszonymi do korzystania (e-Klientami); usługa dla Użytkownika jest dostępna wyłącznie w Aplikacji w wersji Desktop i wyłącznie w ramach usługi Dysk fillup. Usługa e-skrzynki Dysku fillup dostępna jest wyłącznie dla Licencjobiorców, którzy skorzystali z wersji 6.x Beta i jej kolejnych aktualizacji, a skorzystanie z niej dla nowych Licencjobiorców nie jest możliwe.

2.16 [e-Klient] - użytkownik usługi e-skrzynka, który otrzymał zaproszenie do korzystania z jej usług, zapisu plików oraz ich współdzielenia z użytkownikiem zakładającym usługę i zapraszającym; e-klient ma możliwość korzystania wyłącznie z poziomu Aplikacji fillup w Wersji Online. Obsługa e-Klienta dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy korzystają z zaproszenia do usług e-skrzynki Dysku fillup z wersji 6.x Beta, o których mowa w ust. 2.15 Regulaminu.

2.17 [e-Faktury online] - usługa Aplikacji dająca możliwość wykonania, wsparcia lub obsługi wskazanych w tej usłudze operacji na fakturach, w szczególności ich wystawiania korygowania, księgowania i rozliczania, a także przekazywania faktur do Krajowego Systemu e-faktur, (KSeF), dostępna wyłącznie online pod adresem https://www.fillup.pl/faktury/. Usługa umożliwia zapis i przechowywanie w chmurze danych, faktur wygenerowanych wyłącznie w e-Faktury online oraz pozwala na autoryzowany poprzez Konto fillup dostęp do tych e-faktur z użyciem sieci Internet. Usługa jest opcjonalna, niezależna od możliwości jednoczesnego korzystania z wersji Aplikacji desktop oraz Wersji Online..

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i poza oferowaną w serwisie Aplikacją jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisu oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisie, przy czym dostęp do strony www oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość pobrania Aplikacji na własne urządzenie, jak i korzystania z Aplikacji w Wersji Online lub z e-Faktury online.

3.02 Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji w Aplikacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z postanowieniami paragrafu 11.

3.03 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.04 Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.05 Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z nim i jego akceptacji oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.06 Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług e-file
 • w przypadku korzystania z Aplikacji odpłatnie - dane podane w formularzu rejestracyjnym lub rejestracji Konta fillup są zgodne z prawdą.

Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

 • dostępu do formularzy Aplikacji i pozostałych funkcjonalności Aplikacji;
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • usunięcia swojego konta.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI

4.01 Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z Aplikacji w Wersji Online lub z e-Faktury online wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www), programu do obsługi poczty elektronicznej oraz aktywny adres e-mail. Do poprawnego zapisu Formularzy oraz załączników w Wersji Online lub możliwości poprawnego korzystania z Aplikacji od wersji numer 6 na wielu urządzeniach za pośrednictwem sieci internet niezbędna jest uruchomienie usługi Dysku fillup. Do poprawnego funkcjonowania Aplikacji w Wersji Online lub w usłudze e-Faktury online niezbędna jest rejestracja i poprawna aktywacja Konta fillup.

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, jak również w celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS, iOS, Android lub Linux posiadający środowisko graficzne,
 • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookies w najnowszej wersji,
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania w żadnej formie do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.04 Użytkownik ma prawo pobrać oferowaną przez e-file Aplikację z Serwisu i zapisać ją oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Korzystanie z Aplikacji udostępnionej w Wersji Online i z e-Faktury online nie wymaga jej pobrania. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji (https://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/).

5.05 Zawarcie jednej Umowy Licencji na Aplikację nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych aplikacji czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do Aplikacji, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Aplikacja stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Aplikacji, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

5.08 e-file uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu usług w tym w szczególności: Wersji Online, e-Faktury online, Dysku fillup, e-skrzynki Dysku fillup i Konta fillup, dokonywanej w czasie najmniejszego ruchu użytkowników, związanej z obsługą, aktualizacją środowiska oraz konserwacją Aplikacji. e-file z możliwym wyprzedzeniem prześle informacje o planowanej przerwie technicznej do użytkowników za pośrednictwem Aplikacji oraz na adres e-mail zarejestrowany w Koncie fillup.

5.09 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub Umowy Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Aplikacji z dysków twardych swoich urządzeń oraz usunięcia innych kopii Aplikacji, jak również zaniechania korzystania z Aplikacji w Wersji Online i w usłudze e-Faktury online w jakimkolwiek zakresie. Powyższe nie kreuje po stronie e-file obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.

6. APLIKACJA

6.01 Aplikacja udostępniana jest przez e-file w Serwisie. Użytkownik może pobrać Aplikację z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Aplikacji na własnym urządzeniu Użytkownika. Aplikacja może być również udostępniona do korzystania przez Użytkownika jako Wersja Online lub e-Faktury online.

6.02 Użytkownik może korzystać z Aplikacji w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności.

6.03 Zasady korzystania z Aplikacji, czy to udostępnionej w wersji do pobrania na urządzenie Użytkownika, czy też dostępnej w Wersji Online lub w e-Faktury online, niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji.

6.04 Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Użytkownikiem a e-file na korzystanie z Aplikacji dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie instalacji Aplikacji, bądź w Wersji Online i w e-Faktury online przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji przez Użytkownika.

7. REKLAMY I LINKI

7.01 W ramach Serwisu, jak również w ramach Aplikacji, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

7.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie..

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

8.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Aplikacją fillup, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem a także pomocy przy wypełnianiu Formularzy przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie akceptacji licencji Aplikacji lub wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8.06 Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika z wyjątkiem skorzystania z usług Dysk fillup lub z e-Faktury online nie wiąże się z dodatkowym zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie niż wskazany w pkt. 8, a wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika Formularza mogą zostać przez Użytkownika zapisane w przestrzeni dysku lub pamięci przeglądarki (Local Storage) na urządzeniu Użytkownika, bądź za pomocą tzw. Usługi zapisu danych w chmurze, świadczonej przez podmioty trzecie i nie są zapisywane ani przechowywane na serwerach bądź innych urządzeniach e-file.

8.07 Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji w Wersji Online lub z e-Faktury online w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika formularza standardowo zostają zapisane w pamięci tymczasowej przeglądarki: Local Storage (tzw. Shared Object). Dane te są zapisywane w specjalnej wydzielonej część pamięci przeglądarki. W celu wysokiej jakości usług dostęp do tych danych mogą uzyskać tylko serwisy lub aplikacje, do których prawa przysługują e-file. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu, chyba, że Użytkownik dokona ich usunięcia, lub zmodyfikuje ustawienia plików Cookies. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z serwisów www, aplikacji w Wersji Online lub e-Faktury online - znajdują się w Polityce Cookies.

8.08 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Aplikacji (wersja desktop) uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Aplikacji (w ustawieniach aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu e-pity przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy z wyjątkiem zapisu danych na Dysk fillup i w e-Faktury online.

8.09 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.10 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.11 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/.

8.12 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Aplikacji lub Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

8.13 Użytkowników wersji Aplikacji od numeru 6 w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują regulacje zawarte w umowie Licencji (https://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/) oraz w zakresie powierzenia danych w usługach Dysk fillup, e-skrzynka Dysku fillup oraz e-Faktury online w Umowie - powierzenia danych w Chmurze (https://www.fillup.pl/informacje-prawne/zasady-powierzenia-chmura-danych/).

9. POUFNOŚĆ DANYCH

9. 01 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, Aplikacji oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU i KORZYSTANIE Z APLIKACJI

10.01 Dostęp do Serwisu w zakresie innym niż Aplikacja, Dysk fillup i e-Faktury online jest bezpłatny.

10.02 Dodatkowo Użytkownik Aplikacji w ramach korzystania z Aplikacji, Dysku fillup lub z e-Faktury online, może nieodpłatnie korzystać z Formularzy oznaczonych jako bezpłatne (0 zł) oraz z funkcjonalności: wystawienia “Faktura (darmowa)” w usłudze e-Faktury online. Aktualna lista bezpłatnych Formularzy znajduje się w Aplikacji oraz na stronie: www.fillup.pl/darmowe-druki/. Dozwolone jest także nieodpłatne korzystanie z darmowych funkcji Programu fillup Server - wykazanych w dokumentacji API oraz Dysku fillup.

10.03 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy oraz darmowych funkcji e-Faktury online lub Programu fillup Server, jest rejestracja w Aplikacji lub Konta fillup, podanie adresu e-mail, oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Aplikacji po wypełnieniu pierwszego Formularza, pierwszej e-Faktury lub Użytkownik może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc> Zarejestruj się.

10.04 Użytkownik po zakończeniu rejestracji, otrzymuje na podany adres e-mail darmowy kod aktywacji abonamentu z okresem jego ważności 30 dni od dnia rejestracji, (dalej: 30 dni za Darmo). W tym okresie Użytkownik Aplikacji może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak w najwyższym typie abonamentu (Duże Biuro) z wyłączeniem formularzy z modułu e-Sprawozdania, modułu Premium i formularza PIT-11. Formularze z powyższych modułów wskazano w cenniku usług (https://www.fillup.pl/cennik/). Aktywacja Konta fillup i darmowego kodu, o którym mowa powyżej, jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

10.05 Aktywacja kodu – 30 dni za Darmo i używanie Aplikacji w okresie ważności kodu są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Aplikacji, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Użytkownika Aplikacji do konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po zakończeniu 30 dniowego okresu próbnego i wygaśnięciu darmowego kodu, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł) oraz z bezpłatnej funkcjonalności “Faktura (darmowa)” dostępnej w ramach usługi e-Faktury online, a pozostałe Formularze płatne ($) oraz płatne e-Faktury online wymagają wniesienia opłaty zgodnie z pkt 11 niniejszego Regulaminu.

10.06 Darmowy kod aktywacji - 30 dni za Darmo, o którym mowa w ust 10.04 każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje tylko jeden (1) raz, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz w przypadku osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o użyty w Aplikacji nr NIP lub REGON.

10.07 Użytkownik Aplikacji poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w ust 10.03, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file. Użytkownik może zrezygnować z wyrażenia zgody, o której mowa powyżej i korzystać z funkcjonalności odpłatnie, poprzez zakup abonamentu na Aplikację.

10.08 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają e-file przesłanie komercyjnych bądź marketingowych informacji, nie mają dostępu do adresów e-mail zarejestrowanych Użytkowników oraz innych danych Użytkowników podanych podczas rejestracji.

10.09 Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie wyrejestrować z bazy Użytkowników Aplikacji swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać, Użytkownik Aplikacji powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", a znajdujący się w końcowej części przesyłanych wiadomości e-mail od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@fillup.pl.

10.10 W przypadku wyrejestrowania przez Użytkownika Aplikacji, o którym mowa w ust. 10.09, e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Aplikacji. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Użytkownik traci możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji, Dysku fillup i usługi e-Faktury online na warunkach opisanych w ust. 10.02.

10.11 Usługa e-skrzynki Dysku fillup dostępna wyłącznie w wersji Aplikacji 6.x Beta - jest dostępna bez dodatkowych opłat, dla wszystkich Użytkowników, którzy mają aktywny, wykupiony kod abonamentu w okresie jej użytkowania. e-Klient zaproszony do korzystania z e-skrzynki Dysku fillup nie jest zobowiązany do posiadania aktywnego kodu abonamentu. Warunkiem korzystania z usługi przez e-Klienta jest zaproszenie go przez Użytkownika mającego aktywny abonament w czasie korzystania z tej usługi.

10.12 Usługa e-Skrzynki Dysku fillup w przyszłości będzie odpłatna, a jej Użytkownicy o warunkach odpłatności zostaną poinformowani z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, by umożliwić im swobodną decyzję o jej zakupie lub rezygnację z usługi po uprzednim darmowym zarchiwizowaniu danych na innym nośniku niż Dysk fillup.

11. ROZLICZENIA, ODPŁATNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

11.01 W celu kontynuowania korzystania z Aplikacji w wybranym przez Użytkownika Aplikacji zestawie funkcjonalności, w zakresie innym niż bezpłatne korzystanie opisane w pkt 10, niezbędne jest wykupienie dostępu do tegoż zestawu funkcjonalności według cen i zasad opisanych w Cennikach (http://www.fillup.pl/cennik/).

11.02 Płatności mogą być wykonywane jednorazowo w stosunku do pojedynczych formularzy wypełnianych za pomocą Aplikacji (płatność Premium SMS, która nie jest dostępna w Wersji Online oraz w usłudze e-Faktury online), jak również w formie opłaty abonamentowej obejmującej Formularze właściwe dla wybranego przez Użytkownika zestawu formularzy i funkcjonalności Aplikacji. W takim przypadku Użytkownik dokonuje zapłaty z tytułu korzystania z Aplikacji, w zakresie opisanym powyżej, za wybrany okres z góry, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pierwszy pełen okres rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu kalendarzowym wniesienia opłaty, bez względu na dzień dokonania płatności i np. dla okresu kwartału obejmuje 1/4 wniesionej wpłaty, odpowiednio liczony jest także ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego bez względu na dzień wygaśnięcia abonamentu. Usługa płatnego dostępu do Aplikacji nie jest automatycznie przedłużana na następny okres rozliczeniowy i wymaga ponownego dokonania zakupu w ramach jednego z wariantów przewidzianych w Cenniku.

11.03 Płatności mogą być wykonane jednorazowo za pomocą usługi Premium SMS, płatności online lub w sposób tradycyjny – wpłata na konto bankowe e-file.

11.04 Płatności za pomocą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflanckiej 4, KRS 0000253675.

11.05 Płatność Premium SMS nie jest dostępna dla formularzy i usług takich jak: deklaracje PIT-11, deklaracje w pakiecie e-Sprawozdania Finansowe, deklaracje w pakiecie Premium oraz faktur i dokumentów w usłudze e-Faktury online.
Realizacja lub aktywacja zakupionych przez Premium SMS kodów dostępu możliwa jest wyłącznie w wersji desktop Aplikacji pobranej na komputer.

11.06 W przypadku wysłania Premium SMS o poprawnej treści oraz braku SMS’a zwrotnego z kodem lub otrzymania błędnego kodu aktywacji, Użytkownik, który kwestionuje poprawność przeprowadzonej płatności – powinien niezwłocznie przesłać na adres: serwis@fillup.pl następujące informacje: ID usługi - treść wysłanego SMSa, numer Premium SMS, na który był SMS wysłany, numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS oraz godzinę i datę wysyłki SMSa. e-file dokona weryfikacji zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Powyższe dane wykorzystane zostaną wyłącznie dla celów realizacji procesu reklamacji. Powyższe dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi.

11.07 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności dokonywane w trybie płatności online dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000274399, NIP 779-23-08-495. Spółka PayU S.A. w Poznaniu świadczy usługi zgodnie ze stosowanym przez tą spółkę regulaminem świadczenia usług, udostępnianym na stronach internetowych tejże spółki (https://www.payu.pl/regulaminy). Użytkownik dokonując płatności online, przed dokonaniem płatności, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika związane z płatnością wykonywaną za jego pośrednictwem, w tym związane z ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi wykonywanych za pośrednictwem PayU S.A. płatności.

11.08 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z chwilą otrzymania SMS uzyskuje on dostęp do druku i usługa zostaje w pełni wykonana przez e-file, o czym zostaje on dodatkowo poinformowany przed rozpoczęciem tego świadczenia w Aplikacji.

11.09 Szczegóły dokonywania płatności mogą być zawarte w Cenniku Opłat dostępnym pod adresem http://www.fillup.pl/cennik/.

11.10 Użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą, instytucjom oraz organizacjom, które wniosą opłatę za zakup abonamentu do Aplikacji wystawiane są faktury. W związku z powyższym Użytkownik podczas Rejestracji powinien wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury. Użytkownikom, którzy korzystają z Serwisu lub Aplikacji w sposób niekomercyjny (osoby fizyczne), faktury są wystawiane, o ile podane przez takiego Użytkownika dane umożliwiają jej wystawienie. W przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar otrzymywać fakturę zobligowany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających jej wystawienie.

11.11 Użytkownik akceptuje udostępnianie mu faktur w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku w panelu Użytkownika lub przesyłanie ich pocztą e-mail. Użytkownik może zaznaczyć w panelu Użytkownika, by faktury były mu przesyłane w sposób tradycyjny, (wydruku) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura może być przesłana przez e-file także przy zastosowaniu innego formatu zapisu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Zmiana formatu pliku przesyłanych faktur czy zmiana sposobu przesyłania bądź udostępniania Uczestnikom faktur w formie elektronicznej, nie stanowi zmiany Regulaminu.

11.12 Korzystanie z funkcjonalności Dysku fillup wliczone jest w cenę abonamentu. Funkcjonalność Dysku fillup może być ograniczona dla Licencjobiorcy ze względów technicznych między innymi takich jak: bardzo duża liczba Formularzy dla jednego profilu bazy danych, wielkości plików jednego załącznika powyżej 20 Mb lub ponadnormatywne zajmowanie przestrzeni dyskowej chmury oraz wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji, infrastruktury i serwerów e-file.

11.12 Korzystanie z funkcjonalności e-Faktury online wliczone jest w cenę abonamentu Aplikacji - formularze bazowe fillup.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.01 W zakresie usługi opisanej w pkt 11.01-11.07, usługa zostaje w pełni wykonana z chwilą wysłania kodu SMS, a Konsument uzyskuje informację przed rozpoczęciem świadczenia przez Przedsiębiorcę, że z chwilą przesłania kodu SMS traci prawo do odstąpienia od umowy.

12.02 Z zastrzeżeniem pkt. 12.01 niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego e-file informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres biura: e-file sp. z o.o. sp. k. ul. Naramowicka 176C/16, 61-611 Poznań.

12.03 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której e-file daje dostęp do odpłatnie świadczonych wobec Konsumentów usług, od chwili, w której Konsument uzyskał ten dostęp.

12.04 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file.

12.05 Przedsiębiorca w przypadku braku zadowolenia z Aplikacji, ma prawo zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej w terminie 30 dni, ale wyłącznie przy pierwszym dokonanym zakupie Abonamentu.

13. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Aplikacji regulowane są każdorazowo w Licencji.

13.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

13.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

13.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.05 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia uiszczonego przez na rzecz e-file w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

14. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

14.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisie, poza ofertą zawarcia umowy Licencji w stosunku do oferowanej w Serwisie Aplikacji, jak również poza ofertą świadczenia przez e-file usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisu w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

14.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów zarówno w samym Serwisie jak i Aplikacji, a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami dokumentów, druków, formularzy, umów, pism, deklaracji itp.

14.03 Formularze, druki, umowy, pisma i deklaracje udostępniane są jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

14.04 Ze względu na niepowtarzalność każdej z czynności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany wzór dokumentu, druk, formularz, umowa czy deklaracja została zastosowana odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Użytkownika wzorów udostępnionych dokumentów w tym formularzy, druków, umów, pism i deklaracji.

14.05  Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w punkcie poprzednim dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na serwisie lub w Aplikacji.

14.06 e-file nie udziela Użytkownikowi gwarancji, że zastosowany wzór dokumentu będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego, indywidualnego wykorzystania lub użycia wzoru dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

14.07 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

15. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

15.01 W stosunku do Użytkownika, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

15.02 W stosunku do Użytkownika Aplikacji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawiązuje się pomiędzy e-file a Użytkownikiem, zostaje zawarta na podstawie Regulaminu i Umowy Licencyjnej zostaje zawarta na czas oznaczony, równy liczbie miesięcy (przyjmując iż miesiąc ma 30 dni), liczonych od dnia udostępnienia Aplikacji do używania do końca ważności wykupionego Abonamentu lub wykorzystania zakupionych kodów Premium SMS. Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej.

15.03 Kwestie wypowiedzenia Licencji na korzystanie z Aplikacji uregulowane są w Umowie Licencji, z zastrzeżeniem, że w braku odrębnej regulacji Umowy Licencji postanowienie punktu 15.02 Regulaminu, znajduje zastosowanie do Umowy Licencji na korzystanie z Aplikacji zawartej przez Użytkownika z e-file, w przypadku, gdy korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest odpłatne, a Użytkownik wybrał uiszczanie opłat w formie abonamentowej. W przypadku Umowy Licencji na nieodpłatne korzystanie z Aplikacji – umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a z braku stosownej regulacji w tejże umowie, wygasa z chwilą, w której Użytkownik zaprzestał korzystania z Aplikacji.

15.04 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z Serwisu lub Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Użytkownik nie może ponownie skorzystać z Serwisu a Użytkownik Aplikacji – z Aplikacji bez zgody e-file.

16. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

16.01 Informacje na temat umowy zawartej na odległość z Użytkownikiem będącym Konsumentem zamieszczone są na stronie: http://www.fillup.pl/cms/att/informacje_istotne_dla_konsumenta_fillup.pdf. Szczegóły w zakresie realizacji prawa odstąpienia w tych przypadkach wskazane są również w pkt 12 regulaminu.  

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie  http://www.fillup.pl/informacje-prawne/regulamin.

17.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

17.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

17.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem 17.05 i 17.06 związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

17.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.

17.07 e-file zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zamiaru zmiany regulaminu Konsument zostanie poinformowany o dacie wejścia w życie zmiany poprzez wyświetlenie informacji na stronach Serwisu w terminie 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.