1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na udostępnianiu treści w Serwisie oraz udostępnianiu aplikacji fillup. Wszelkie prawa do Serwisu, treści w nim publikowanych oraz Aplikacji przysługują e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do Aplikacji, z której w zależności od wybranych funkcjonalności korzystać może za pomocą Serwisu w wersji online (Wersja Online) lub którą może pobrać na własne urządzenie, a ponadto do treści zamieszczanych w Serwisie przez e-file bądź przez podmioty trzecie. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisu oraz do Aplikacji w Wersji Online, dochodzi poprzez akceptację postanowień Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub korzystanie z Aplikacji w Wersji Online.

1.06 Do zawarcia umowy w zakresie korzystania z Aplikacji, konieczna jest dodatkowo akceptacja postanowień Licencji.

1.07 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [Aplikacja] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy fillup - przeznaczony do przygotowywania, wypełniania, wysyłania lub pobrania udostępnianych w ramach programu, jak i w Serwisie Formularzy, niezbędnych w szczególności w procedurach podatkowych, administracyjnych, sądowych czy w innych sytuacjach w działalności gospodarczej bądź zawodowej, jak również innych Formularzy, który to program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi w ograniczonej części do korzystania także w Wersji Online; z którego to programu Użytkownik może korzystać na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z Aplikacji, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Aplikację rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym fillup umożliwia wypełnienie określonych formularzy, a które to pliki pobrane są wraz z Aplikacją, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu, a także poszczególne Funkcjonalności Aplikacji, Usługi Aplikacji, Programy Aplikacji; przez Aplikację rozumie się także części programów, plików, usług lub funkcjonalności umieszczanych w poszczególnych wersjach programu, zgodnie ze specyfikacją danej wersji Aplikacji, w tym również usługi: Dysk fillup, Konta fillup, Firmly, K24 oraz API fillup. W przypadku, gdy funkcjonalność Aplikacji, część Aplikacji lub usługa Aplikacji objęta została szczególnymi zasadami korzystania, zostaną one osobno wskazane i opisane w niniejszej Licencji; Aplikacja jak i jej części stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 j.t.) (dalej: Prawo autorskie).

2.02 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w bazie Aplikacji, który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport; Formularze to wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem lub niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, umów, dokumentów, w szczególności wnioski, podania, odwołania itp.; za Formularz uznaje się także e-Fakturę; wszystkie Formularze stanowią integralną część Aplikacji i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

2.03 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Aplikacji będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

2.04 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji (zwaną także dalej Umową Licencji).

2.05 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na warunkach wskazanych w Licencji.

2.06 [e-file] – to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która posiada prawa do Aplikacji i udziela licencji na korzystanie z Aplikacji. Kontakt: tel.: 61 307 17 77, mail: serwis@fillup.pl.

2.07 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file serwis internetowy udostępniony w domenie lub subdomenie internetowej: fillup.pl, konto.fillup.pl i druki-formularze.pl, za pomocą których e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz udostępnia Aplikację.

2.08 [Wersja Online] – oznacza część Aplikacji udostępnioną Licencjobiorcy do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Licencjobiorcy oraz instalowania na tym urządzeniu; Wersja Online Aplikacji udostępniana jest jako część Aplikacji, tj. może posiadać ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Usług Aplikacji, Programów Aplikacji, plików lub programów; w szczególności może nie obsługiwać niektórych Formularzy lub użycia Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

2.09 [Wersja Mobilna] – oznacza wersję Aplikacji udostępnioną Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Wersję Mobilną Firmly na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.

2.10 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Licencjobiorcę na wzorach formularzy udostępnionych w Aplikacji w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

2.11 [KSeF] - oznacza Krajowy System e-Faktur - system teleinformatyczny centralnej bazy faktur, administrowany przez Krajową Administrację Skarbową, służący do wystawiania, odbierania lub zapisywania e-faktur ustrukturyzowanych (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

2.12 [Usługa - UPO na maila] - wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany w Aplikacji, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji; w przypadku, jeżeli Licencjobiorca nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, może skorzystać z odbioru UPO bezpośrednio w Aplikacji i samodzielne dokonać pobrania i zapisu kopii swojej wysłanej e-deklaracji.

2.13 [Funkcjonalności Aplikacji] - wszelkie uproszczenia lub wdrożenia programistyczne do przeprowadzanych w Aplikacji czynności, rozliczeń, obliczeń w wypełnianych Formularzach, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z korzystaniem z Aplikacji, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w Aplikacji lub w związku z działaniem zainstalowanej Aplikacji.

2.14 [Konto fillup] - część Aplikacji umożliwiająca bezpieczne, jednoznaczne uwierzytelnianie lub autoryzację użytkowników w Aplikacji lub jej Funkcjonalnościach; w przypadku Konta fillup niezbędna jest rejestracja oraz logowanie się użytkownika do systemów i zasobów e-file za pośrednictwem konta użytkownika; na koncie fillup dostępne są informacje dotyczące jego uprawnień, zasobów, zgłoszeń serwisowych, dokonanych zakupów oraz możliwość konfiguracji świadczonych usług; Konto fillup jest w szczególności niezbędnym elementem do skorzystania z usług: Dysk fillup, Wersja online, Wersja Mobilna, Firmly oraz K24.

2.15 [Dysk fillup] - usługa Aplikacji służąca do zapisu i archiwizowania Formularzy, danych wprowadzonych do Aplikacji, załączników, plików lub UPO, wygenerowanych w Aplikacji fillup, na wirtualnym dysku (chmurze danych dostępnej w domenie fillup.pl), która pozwala na autoryzowany poprzez Konto fillup dostęp z użyciem sieci Internet, do zapisanych Formularzy, załączników lub funkcjonalności Aplikacji oraz synchronizacji danych wygenerowanych z użyciem tych plików i funkcjonalności Aplikacji na wielu urządzeniach z poziomu Aplikacji fillup; usługa jest opcjonalna i nie jest obowiązkowa dla poprawnego korzystania z Aplikacji fillup przy czym jest niezbędna do korzystania z Wersji Online, Wersji Mobilnej e-Faktury, Firmly i K24 lub możliwości poprawnego korzystania z Aplikacji na wielu urządzeniach za pośrednictwem sieci internet. Usługa jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP i Windows Vista.

2.16 [e-Faktury] - usługa Aplikacji dająca możliwość wykonania, wsparcia lub obsługi wskazanych w tej usłudze operacji na fakturach przekazywanych lub nieprzekazywanych do KSeF, w szczególności ich wystawiania, opisywania, korygowania i rozliczania, a także w przypadku faktur przekazywanych do KSeF - ich autoryzowanego wysyłania do systemu KSeF; usługa umożliwia zapis i przechowywanie faktur wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa e-Faktury dostępna jest w Wersji Online pod adresem https://www.fillup.pl/online/#/e-faktury, w Firmly lub w technologii WebView w wersji fillup desktop; dostępna jest także wersja Aplikacji z usługą e-Faktur w wersji DEMO dostępna pod adresem: https://www.fillup.pl/ksef-demo/#/moje-faktury/, która funkcjonuje w oparciu o serwery testowe KSeF i w której dane testowo wystawionych faktur nie rodzą skutków prawnych, usuwane są automatycznie każdego 1 dnia miesiąca i służy ona jedynie do sprawdzenia usług Aplikacji w tym zakresie.

2.17 [Firmly] - usługa Aplikacji dedykowana jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG); Firmly umożliwia korzystanie z usługi e-Faktura lub z Formularzy wybranych dla firm JDG i wskazanych w kategorii Firmly (https://druki-formularze.pl/kategoria/firmly); usługa umożliwia zapis i przechowywanie danych wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa Firmly dostępna jest pod adresem: https://fillup.pl/firmly/online/ oraz w Wersji Mobilnej.

2.18 [K24] - usługa Aplikacji wspierająca komunikację lub pracę jej użytkowników z użytkownikami Firmly w zakresie grupowania, udostępniania, opisywania, przypisywania statusów, oznaczania i porządkowania udostępnianych w K24 faktur pobieranych z KSeF oraz innych dokumentów; usługa K24 umożliwia korzystanie z aplikacji Firmly, gdzie w ramach K24 dla każdego opłaconego profilu z przypisanym numerem NIP Klienta udzielana jest licencja na korzystanie z Firmly; usługa umożliwia zapis i przechowywanie danych wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa K24 dostępna jest wyłącznie pod adresem: https://fillup.pl/k24/online/ oraz w profilu Klienta dla danego numeru NIP w aplikacji Firmly.

2.19 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.20 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i poza oferowaną w serwisie Aplikacją jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisu oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisie, przy czym dostęp do strony www oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. W ramach Serwisu Użytkownik w zależności od wybranych funkcjonalności ma możliwość pobrania Aplikacji na własne urządzenie lub korzystania z Aplikacji w Wersji Online.

3.02 Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji w Aplikacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Konta fillup zgodnie z postanowieniami paragrafu 11.

3.03 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.04 Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.05 Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z nim i jego akceptacji oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.06 Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług e-file,
 • w przypadku korzystania z Aplikacji odpłatnie - dane podane w formularzu rejestracyjnym lub rejestracji Konta fillup są zgodne z prawdą.

Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:

 • dostępu do formularzy Aplikacji i pozostałych funkcjonalności Aplikacji;
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia;
 • usunięcia swojego konta.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI

4.01 Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z Aplikacji w Wersji Online, Firmly lub K24 wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www), programu do obsługi poczty elektronicznej oraz aktywnego adresu e-mail. Do poprawnego zapisu Formularzy oraz załączników w Wersji Online, Firmly oraz K24 lub możliwości poprawnego korzystania z Aplikacji na wielu urządzeniach za pośrednictwem sieci internet niezbędne jest uruchomienie usługi Dysku fillup. Do poprawnego funkcjonowania Aplikacji w Wersji Online, Wersji Mobilnej, Firmly i K24 niezbędna jest rejestracja i poprawna aktywacja Konta fillup.

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, jak również w celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

 • posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (wersja 8 oraz nowsze), Mac OS, iOS, Android lub Linux posiadający środowisko graficzne,
 • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookies w najnowszej wersji,
 • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania w żadnej formie do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.04 Użytkownik ma prawo pobrać oferowaną przez e-file Aplikację z Serwisu lub zapisać ją oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Korzystanie z Aplikacji udostępnionej w Wersji Online, Firmly i K24, Dysk Fillup nie wymaga jej pobrania. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji (https://www.fillup.pl/informacje-prawne/licencja/).

5.05 Zawarcie jednej Umowy Licencji na Aplikację nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych usług aplikacji,programów Aplikacji, plików Aplikacji, funkcjonalności czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do Aplikacji, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Aplikacja stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Aplikacji, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

5.08 e-file uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Aplikacji w tym w szczególności: Wersji Online, Wersji Mobilnej, Dysku fillup, Konta fillup, Firmly i K24, dokonywanej w czasie najmniejszego ruchu użytkowników, związanej z obsługą, aktualizacją środowiska oraz konserwacją Aplikacji. e-file z odpowiednim wyprzedzeniem prześle informacje o planowanej przerwie technicznej do użytkowników za pośrednictwem Aplikacji oraz na adres e-mail zarejestrowany w Koncie fillup.

5.09 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub Umowy Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Aplikacji z dysków twardych swoich urządzeń oraz usunięcia innych kopii Aplikacji, jak również zaniechania korzystania z Aplikacji w Wersji Online, Wersji Mobilnej, Firmly i K24 w jakimkolwiek zakresie. Powyższe nie kreuje po stronie e-file obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.

6. APLIKACJA

6.01 Aplikacja udostępniana jest przez e-file w Serwisie. Użytkownik może pobrać Aplikację z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Aplikacji na własnym urządzeniu Użytkownika. Aplikacja może być również udostępniona do korzystania przez Użytkownika jako Wersja Online i Wersja Mobilna,

6.02 Użytkownik może korzystać z Aplikacji w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności.

6.03 Zasady korzystania z Aplikacji, czy to udostępnionej w wersji do pobrania na urządzenie Użytkownika, czy też dostępnej w Wersji Online lub Wersji Mobilnej, niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji.

6.04 Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Użytkownikiem a e-file na korzystanie z Aplikacji dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w trakcie instalacji Aplikacji, bądź w Wersji Online,Wersji Mobilnej, Firmly i K24 przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji przez Użytkownika.

7. REKLAMY I LINKI

7.01 W ramach Serwisu, jak również w ramach Aplikacji, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

7.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie..

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

8.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Aplikacją , Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem a także pomocy przy wypełnianiu Formularzy przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie akceptacji licencji Aplikacji lub wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.04 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.05 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8.06 Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika w wersji desktop (instalowanej na komputerze użytkownika) lub wersji z sieciową bazą danych w tym MS SQL z wyjątkiem danych, dla których wybrano miejsce zapisu na Dysku fillup nie wiąże się z dodatkowym zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie niż wskazany w pkt. 8.

8.07 Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji w Wersji Online, Wersji Mobilnej, Firmly, K24, w Koncie fillup oraz w wersji desktop - przy decyzji użytkownika o takim zapisie, zapisane są w Dysku fillup (chmura danych). W określonych przypadkach dane mogą być zapisane także w pamięci tymczasowej przeglądarki: Local Storage (tzw. Shared Object). Dane te są zapisywane w specjalnej wydzielonej część pamięci przeglądarki. W celu wysokiej jakości usług dostęp do tych danych mogą uzyskać tylko serwisy lub aplikacje, do których prawa przysługują e-file. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu, chyba, że Użytkownik dokona ich usunięcia lub zmodyfikuje ustawienia plików Cookies. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z serwisów www, aplikacji w Wersji Online, Wersji Mobilnej, Firmly lub K24 - znajdują się w Polityce Cookies.

8.08 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług Dysku fillup, Konta fillup, Wersji online Aplikacji, Wersji Mobilnej Aplikacji, Firmly i K24 w przestrzeni wirtualnego dysku (chmury) zostają zapisane dane wpisane do Aplikacji i do Formularzy oraz w plikach, które mogą zawierać dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Aplikacji.

8.09 Użytkownik, który chce skorzystać z funkcjonalności Dysku fillup jako Administrator danych, dokonuje powierzania e-file przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one zawarte w Aplikacji, zapisanych Formularzach i plikach na warunkach przedstawionych w Umowie - powierzenia danych w Chmurze znajdującej się na stronie: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/zasady-powierzenia-chmura-danych/ 

8.10 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Aplikacji (wersja desktop) uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Aplikacji (w ustawieniach aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu e-pity przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy z wyjątkiem zapisu danych na Dysk fillup.

8.11 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.12 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.13 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/.

8.14 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Aplikacji lub Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

9. POUFNOŚĆ DANYCH

9. 01 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, Aplikacji oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

10. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU i KORZYSTANIE Z APLIKACJI

10.01 Dostęp do Serwisu w zakresie innym niż Aplikacja i Dysk fillup jest bezpłatny.

10.02 Dodatkowo Użytkownik Aplikacji w ramach korzystania z Aplikacji i Dysku fillup może nieodpłatnie korzystać z Formularzy oznaczonych jako bezpłatne (0 zł) oraz z funkcjonalności: wystawienia “Faktura (darmowa)” w usłudze e-Faktury. Aktualna lista bezpłatnych Formularzy znajduje się w Aplikacji oraz na stronie: https://www.fillup.pl/darmowe-druki/. Dozwolone jest także nieodpłatne korzystanie z darmowych funkcji Programu fillup Server - wykazanych w dokumentacji API oraz z darmowych funkcji Dysku fillup.

10.03 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy oraz darmowych funkcji e-Faktury lub Programu fillup Server, jest rejestracja w Aplikacji lub Konta fillup, podanie adresu e-mail, oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Aplikacji po wypełnieniu pierwszego Formularza, pierwszej e-Faktury lub Użytkownik może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc> Zarejestruj się.

10.04 Użytkownik po zakończeniu rejestracji, otrzymuje na podany adres e-mail darmowy kod aktywacji abonamentu z okresem jego ważności 30 dni od dnia rejestracji, (dalej: 30 dni za Darmo). W tym okresie Użytkownik Aplikacji może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak w najwyższym typie abonamentu (Duże Biuro) z wyłączeniem formularzy z modułu e-Sprawozdania, modułu Premium i formularza PIT-11. Formularze z powyższych modułów wskazano w cenniku usług (https://www.fillup.pl/cennik/). Aktywacja Konta fillup i darmowego kodu, o którym mowa powyżej, jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

10.05 Aktywacja kodu – 30 dni za Darmo i używanie Aplikacji w okresie ważności kodu są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Aplikacji, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Użytkownika Aplikacji do konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po zakończeniu 30 dniowego okresu próbnego i wygaśnięciu darmowego kodu, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł) oraz z bezpłatnej funkcjonalności “Faktura (darmowa)” dostępnej w ramach usługi e-Faktury, a pozostałe Formularze płatne ($) oraz płatne e-Faktury i inne funkcjonalności wymagają wniesienia opłaty zgodnie z pkt 11 niniejszego Regulaminu.

10.06 Darmowy kod aktywacji - 30 dni za Darmo (t.j. możliwość skorzystania z 30 dniowego okresu próbnego) przysługuje każdemu Użytkownikowi tylko jeden (1) raz dla Formularzy bazowych fillup oraz dla Firmly, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz w przypadku osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o użyty w Aplikacji nr NIP lub REGON Licencjobiorcy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności - nr PESEL.

10.07 W usłudze K24 licencjobiorca nieposiadający aktywnego abonamentu może korzystać z darmowego okresu próbnego. Aktywacja okresu próbnego w przedziale od pierwszego (1) do dwudziestego (20) dnia miesiąca kalendarzowego - do końca tego miesiąca, a dla przedziału od dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca - do końca miesiąca przypadającego po miesiącu w którym ten okres próbny został uruchomiony. Dla każdego numeru NIP aktywującego wyżej wymieniony okres próbny jest możliwy do wykorzystania tylko jeden (1) raz.

10.08 W usłudze K24 licencjobiorca posiadający aktywny abonament, w ramach opłaconej liczby numerów NIP może korzystać z darmowego okresu próbnego dla każdego nowego, nie objętego licencją kolejnego Klienta licencjobiorcy, o unikalnym numerze NIP. Dla Klienta Licencjobiorcy okres próbny uruchomiony w przedziale od pierwszego (1) do dwudziestego (20) dnia miesiąca kalendarzowego jest ważny do końca tego miesiąca. Dla Klienta Licencjobiorcy okres próbny uruchomiony w przedziale od dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca jest ważny do końca miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ten profil został uruchomiony. Dla każdego Klienta Licencjobiorcy o unikalnym numerze NIP wyżej wymieniony okres próbny jest możliwy do wykorzystania tylko jeden (1) raz.

10.09 Użytkownik Aplikacji poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w ust 10.03, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacji wysyłanych cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file. Użytkownik może zrezygnować z wyrażenia zgody, o której mowa powyżej i korzystać z funkcjonalności odpłatnie, poprzez zakup abonamentu na Aplikację.

10.10 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają e-file przesłanie komercyjnych bądź marketingowych informacji, nie mają dostępu do adresów e-mail zarejestrowanych Użytkowników oraz innych danych Użytkowników podanych podczas rejestracji.

10.11 Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie wyrejestrować z bazy Użytkowników Aplikacji swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać, Użytkownik Aplikacji powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", a znajdujący się w końcowej części przesyłanych wiadomości e-mail od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@fillup.pl.

10.10 W przypadku wyrejestrowania przez Użytkownika Aplikacji, o którym mowa w ust. 10.11, e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Aplikacji. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Użytkownik traci możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji, Dysku fillup i usługi e-Faktury na warunkach opisanych w ust. 10.02.

11. ROZLICZENIA, ODPŁATNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI I ZAKUP

11.01 W celu kontynuowania korzystania z Aplikacji w wybranym przez Użytkownika Aplikacji zestawie funkcjonalności, w zakresie innym niż bezpłatne korzystanie opisane w pkt 10, niezbędne jest wykupienie dostępu do tegoż zestawu funkcjonalności według cen i zasad opisanych w Cennikach (https://www.fillup.pl/cennik/ i https://www.fillup.pl/firmly/cennik/ ).

11.02 Płatności mogą być wykonywane jednorazowo w stosunku do pojedynczych formularzy wypełnianych za pomocą Aplikacji (dalej: płatność Premium SMS, która nie jest dostępna w Aplikacji dla Wersji Online, Wersji Mobilnej, Firmly oraz K24), jak również w formie opłaty abonamentowej obejmującej Formularze właściwe dla wybranego przez Użytkownika zestawu formularzy i funkcjonalności Aplikacji z wyłączeniem usług K24. W takim przypadku Użytkownik dokonuje zapłaty z tytułu korzystania z Aplikacji, za wybrany okres z góry, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pierwszy pełen okres rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu kalendarzowym wniesienia opłaty, bez względu na dzień dokonania płatności i np. dla okresu kwartału obejmuje 1/4 wniesionej wpłaty, odpowiednio liczony jest także ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego bez względu na dzień wygaśnięcia abonamentu. Usługa odpłatnego dostępu do Aplikacji nie jest automatycznie przedłużana na następny okres rozliczeniowy i wymaga ponownego dokonania zakupu w ramach jednego z wariantów przewidzianych w Cenniku.

11.03 W przypadku korzystania z usług K24 opłata abonamentowa, po wykorzystaniu okresu próbnego opisanego w pkt 10.07 i 10.08 wnoszona jest za obsługę każdego profilu o unikalnym numerze NIP, w cenie wynikającej z wybranego przez użytkownika pakietu usług wskazujących ilość obsługiwanych nr NIP. Opłata za każdy unikalny profil NIP uruchomiony w przedziale od pierwszego (1) do dwudziestego (20) dnia miesiąca kalendarzowego jest wnoszona za dany miesiąc. Opłata za każdy unikalny profil NIP uruchomiony w przedziale od dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca do końca danego miesiąca jest wnoszona za kolejny miesiąc kalendarzowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc uruchomienia usługi dla każdego unikalnego profilu NIP. W przypadku wyboru pakietu usług dla wybranej liczby obsługiwanych nr NIP, okresem rozliczeniowym jest miesiąc uruchomienia dowolnego numeru NIP w wybranym pakiecie. Użytkownik może dezaktywować obsługę wybranego profilu NIP z usługi K24 przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

11.04 Płatności mogą być wykonane jednorazowo za pomocą usługi Premium SMS, płatności online lub w sposób tradycyjny – wpłata na konto bankowe e-file. Użytkownik może skorzystać także z uruchomienia automatycznych płatności cyklicznych na podstawie - przypisanej karty płatniczej do wybranego abonamentu, w takim przypadku Użytkownik w każdym momencie bez żadnych zobowiązań może zrezygnować z tej formy płatności - klikając “Rezygnuj” w Konto fillup i za kolejny okres rozliczeniowy opłata nie zostanie już pobrana automatycznie.

11.05 Płatności za pomocą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-133, przy al. Jana Pawła II 22, KRS 0000253675.

11.06 Płatność Premium SMS nie jest dostępna dla Formularzy i usług takich jak: informacje PIT-11, deklaracje w pakiecie e-Sprawozdania Finansowe, deklaracje w pakiecie Premium oraz e-Faktury, Firmly i K24. Realizacja lub aktywacja zakupionych przez Premium SMS kodów dostępu możliwa jest wyłącznie w wersji desktop Aplikacji pobranej na komputer.

11.07 W przypadku wysłania Premium SMS o poprawnej treści oraz braku SMS’a zwrotnego z kodem lub otrzymania błędnego kodu aktywacji, Użytkownik, który kwestionuje poprawność przeprowadzonej płatności – powinien niezwłocznie przesłać na adres: serwis@fillup.pl następujące informacje: ID usługi - treść wysłanego SMSa, numer Premium SMS, na który był SMS wysłany, numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS oraz godzinę i datę wysyłki SMSa. e-file dokona weryfikacji zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Powyższe dane wykorzystane zostaną wyłącznie dla celów realizacji procesu reklamacji. Powyższe dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi.

11.08 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że płatności dokonywane w trybie płatności online i płatności cyklicznych dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym). Spółka Autopay S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash, posiada certyfikat PCI DSS i działa zgodnie z normą ISO 27001 oraz spełnia wymogi branżowych regulatorów: NBP, KNF, UKE, PUODO i Rzecznika Finansowego. Świadczenie usług przez spółke Autopay S.A. odbywa się zgodnie ze stosowanymi przez tę spółkę regulaminami świadczenia usług, udostępnionymi na stronach internetowych tejże spółki (https://pomoc.autopay.pl/dokumenty). Użytkownik dokonując płatności online i płatności cyklicznych, przed dokonaniem płatności, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika związane z płatnością wykonywaną za jego pośrednictwem, w tym związane z ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi wykonywanych za pośrednictwem Autopay S.A. płatności.

11.09 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z chwilą otrzymania SMS uzyskuje on dostęp do druku i usługa zostaje w pełni wykonana przez e-file, o czym zostaje on dodatkowo poinformowany przed rozpoczęciem tego świadczenia w Aplikacji.

11.10 Szczegóły dokonywania płatności mogą być zawarte w Cenniku Opłat dostępnym pod adresem https://www.fillup.pl/cennik/ i https://www.fillup.pl/firmly/cennik/.

11.11 Czas realizacji zamówienia złożonego na https://www.fillup.pl/cennik/ lub https://www.fillup.pl/firmly/cennik/ zależny jest od wybranej formy płatności i następuje z chwilą pozytywnej autoryzacji płatności przez AutoPay S.A. w przypadku płatności online, (w ciągu 15 minut) lub z dniem uznania rachunku bankowego e-file, (do 2 dni roboczych). Użytkownik otrzymuje kod licencji na adres e-mail podany w formularzu zamówienia oraz na Konto fillup, co uprawnia go do korzystania z płatnych druków i zestawu funkcjonalności, należących do zakupionego modułu Aplikacji.

11.12 Użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą, instytucjom oraz organizacjom, które wniosą opłatę za zakup abonamentu do Aplikacji wystawiane są faktury. W związku z powyższym Użytkownik podczas Rejestracji powinien wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury. Użytkownikom, którzy korzystają z Serwisu lub Aplikacji w sposób niekomercyjny (osoby fizyczne), faktury są wystawiane, o ile podane przez takiego Użytkownika dane umożliwiają jej wystawienie. W przypadku, gdy Użytkownik ma zamiar otrzymywać fakturę zobligowany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających jej wystawienie.

11.13 Użytkownik akceptuje udostępnianie mu faktur w formacie PDF do samodzielnego pobrania i wydruku w panelu Użytkownika lub przesyłanie ich pocztą e-mail. Użytkownik może zaznaczyć w panelu Użytkownika, by faktury były mu przesyłane w sposób tradycyjny, (wydruku) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Faktura może być przesłana przez e-file także przy zastosowaniu innego formatu zapisu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Zmiana formatu pliku przesyłanych faktur czy zmiana sposobu przesyłania bądź udostępniania Uczestnikom faktur w formie elektronicznej, nie stanowi zmiany Regulaminu.

11.14 Korzystanie z funkcjonalności Dysku fillup wliczone jest w cenę abonamentu. Funkcjonalność Dysku fillup może być ograniczona dla Licencjobiorcy ze względów technicznych między innymi takich jak: bardzo duża liczba Formularzy dla jednego profilu bazy danych, wielkości plików jednego załącznika powyżej 50 MB lub ponadnormatywne zajmowanie przestrzeni dyskowej chmury oraz wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji, infrastruktury i serwerów e-file. Jeżeli w cenniku wybranego typu abonamentu nie jest wskazany górny limit wykorzystywanej powierzchni Dysku fillup - przyjmuje się go na poziomie 100 GB dla danego profilu na kalendarzowy rok podatkowy.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.01 W zakresie usługi płatność Premium SMS, usługa zostaje w pełni wykonana z chwilą wysłania kodu SMS, a Konsument uzyskuje informację przed rozpoczęciem świadczenia przez Przedsiębiorcę, że z chwilą przesłania kodu SMS traci prawo do odstąpienia od umowy.

12.02 Z zastrzeżeniem pkt. 12.01 niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego e-file informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres biura: e-file sp. z o.o. sp. k. ul. Rubież 46 C4/91, 61-612 Poznań.

12.03 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której e-file daje dostęp do odpłatnie świadczonych wobec Konsumentów usług, od chwili, w której Konsument uzyskał ten dostęp.

12.04 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file.

12.05 Przedsiębiorca w przypadku braku zadowolenia z Aplikacji, ma prawo zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej w terminie 30 dni, ale wyłącznie przy pierwszym dokonanym zakupie Abonamentu.

13. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Aplikacji regulowane są każdorazowo w Licencji.

13.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

13.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

13.04 e-file może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik nie zawiadomi go przed upływem dwóch miesięcy od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

13.05 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia uiszczonego przez na rzecz e-file w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

14. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

14.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisie, poza ofertą zawarcia umowy Licencji w stosunku do oferowanej w Serwisie Aplikacji, jak również poza ofertą świadczenia przez e-file usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisu w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

14.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów zarówno w samym Serwisie jak i Aplikacji, a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami dokumentów, druków, formularzy, umów, pism, deklaracji itp.

14.03 Formularze, druki, umowy, pisma i deklaracje udostępniane są jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

14.04 Ze względu na niepowtarzalność każdej z czynności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany wzór dokumentu, druk, formularz, umowa czy deklaracja została zastosowana odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Użytkownika wzorów udostępnionych dokumentów w tym formularzy, druków, umów, pism i deklaracji.

14.05 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w punkcie poprzednim dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na serwisie lub w Aplikacji.

14.06 e-file nie udziela Użytkownikowi gwarancji, że zastosowany Formularz lub Funkcjonalność Aplikacji będą wykorzystane w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialne wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu lub funkcji. Co do możliwości prawidłowego, indywidualnego wykorzystania lub użycia wzoru dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Aplikacji danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT" oraz KSeF.

14.07 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

15. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

15.01 W stosunku do Użytkownika, stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, co łączy się z akceptacją Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

15.02 W stosunku do Użytkownika Aplikacji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawiązuje się pomiędzy e-file a Użytkownikiem, zostaje zawarta na podstawie Regulaminu i Umowy Licencyjnej zostaje zawarta na czas oznaczony, równy liczbie miesięcy (przyjmując iż miesiąc ma 30 dni), liczonych od dnia udostępnienia Aplikacji do używania do końca ważności wykupionego Abonamentu lub wykorzystania zakupionych kodów Premium SMS. Użytkownikowi Aplikacji nie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy, o której mowa powyżej.

15.03 Kwestie wypowiedzenia Licencji na korzystanie z Aplikacji uregulowane są w Umowie Licencji, z zastrzeżeniem, że w braku odrębnej regulacji Umowy Licencji postanowienie punktu 15.02 Regulaminu, znajduje zastosowanie do Umowy Licencji na korzystanie z Aplikacji zawartej przez Użytkownika z e-file, w przypadku, gdy korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest odpłatne, a Użytkownik wybrał uiszczanie opłat w formie abonamentowej. W przypadku Umowy Licencji na nieodpłatne korzystanie z Aplikacji – umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a z braku stosownej regulacji w tejże umowie, wygasa z chwilą, w której Użytkownik zaprzestał korzystania z Aplikacji.

15.04 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną z Serwisu lub Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Użytkownik nie może ponownie skorzystać z Serwisu a Użytkownik Aplikacji – z Aplikacji bez zgody e-file.

16. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

16.01 Informacje na temat umowy zawartej na odległość z Użytkownikiem będącym Konsumentem zamieszczone są na stronie: https://www.fillup.pl/cms/att/informacje_istotne_dla_konsumenta_fillup.pdf . Szczegóły w zakresie realizacji prawa odstąpienia w tych przypadkach wskazane są również w pkt 12 regulaminu.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie https://www.fillup.pl/informacje-prawne/regulamin .

17.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

17.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

17.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem 17.05 i 17.06 związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

17.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl 
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

17.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.

17.07 e-file zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zamiaru zmiany regulaminu Konsument zostanie poinformowany o dacie wejścia w życie zmiany poprzez wyświetlenie informacji na stronach Serwisu w terminie 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.