1. DEFINICJE

1.01 [Aplikacja] – oznacza oferowany w Serwisie przez Usługodawcę program komputerowy fillup - przeznaczony do przygotowywania, wypełniania, wysyłania lub pobrania udostępnianych w ramach programu, jak i w Serwisie Formularzy, niezbędnych w szczególności w procedurach podatkowych, administracyjnych, sądowych czy w innych sytuacjach w działalności gospodarczej bądź zawodowej, jak również innych Formularzy, który to program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi w ograniczonej części do korzystania także w Wersji Online; z którego to programu Użytkownik może korzystać na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z Aplikacji, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad; przez Aplikację rozumie się również poszczególne pliki, których wykonanie w programie komputerowym fillup umożliwia wypełnienie określonych formularzy, a które to pliki pobrane są wraz z Aplikacją, bądź pobierane są przez Użytkownika z Serwisu, a także poszczególne Funkcjonalności Aplikacji, Usługi Aplikacji, Programy Aplikacji; przez Aplikację rozumie się także części programów, plików, usług lub funkcjonalności umieszczanych w poszczególnych wersjach programu, zgodnie ze specyfikacją danej wersji Aplikacji, w tym również usługi: Dysk fillup, Konta fillup, Firmly, K24 oraz API fillup. W przypadku, gdy funkcjonalność Aplikacji, część Aplikacji lub usługa Aplikacji objęta została szczególnymi zasadami korzystania, zostaną one osobno wskazane i opisane w niniejszej Licencji; Aplikacja jak i jej części stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 j.t.) (dalej: Prawo autorskie).

1.02 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w bazie Aplikacji, który dzięki swojej funkcjonalności umożliwia Licencjobiorcy jego edycję, modyfikację, zapis, wydruk, dostarczenie lub eksport; Formularze to wzory druków, deklaracji oraz dokumentów różnego typu stosowanych w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem lub niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, umów, dokumentów, w szczególności wnioski, podania, odwołania itp.; za Formularz uznaje się także e-Fakturę; wszystkie Formularze stanowią integralną część Aplikacji i zarówno samodzielnie jak i łącznie jako zbiory formularzy są chronione prawem autorskim.

1.03 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Aplikacji będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.04 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji (zwaną także dalej Umową Licencji).

1.05 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na warunkach wskazanych w Licencji.

1.06 [e-file] – to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która posiada prawa do Aplikacji i udziela licencji na korzystanie z Aplikacji.

1.07 [Serwis] – oznacza serwis internetowy, do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych, przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniane jest Konto fillup, Aplikacja, w wersji do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy - desktop, Wersji Online, Wersji Mobilnej oraz baza Formularzy.

1.08 [Wersja Online] – oznacza część Aplikacji udostępnioną Licencjobiorcy do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Licencjobiorcy oraz instalowania na tym urządzeniu; Wersja Online Aplikacji udostępniana jest jako część Aplikacji, tj. może posiadać ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Usług Aplikacji, Programów Aplikacji, plików lub programów; w szczególności może nie obsługiwać niektórych Formularzy lub użycia Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

1.09 [Wersja Mobilna] – oznacza wersję Aplikacji udostępnioną Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Wersję Mobilną Firmly na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.

1.10 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Licencjobiorcę na wzorach formularzy udostępnionych w Aplikacji w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

1.11 [KSeF] - oznacza Krajowy System e-Faktur - system teleinformatyczny centralnej bazy faktur, administrowany przez Krajową Administrację Skarbową, służący do wystawiania, odbierania lub zapisywania e-faktur ustrukturyzowanych (https://www.podatki.gov.pl/ksef/).

1.12 [Usługa - UPO na maila] - wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany w Aplikacji, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji; w przypadku, jeżeli Licencjobiorca nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, może skorzystać z odbioru UPO bezpośrednio w Aplikacji i samodzielne dokonać pobrania i zapisu kopii swojej wysłanej e-deklaracji.

1.13 [Funkcjonalności Aplikacji] - wszelkie uproszczenia lub wdrożenia programistyczne do przeprowadzanych w Aplikacji czynności, rozliczeń, obliczeń w wypełnianych Formularzach, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z korzystaniem z Aplikacji, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w Aplikacji lub w związku z działaniem zainstalowanej Aplikacji.

1.14 [Konto fillup] - część Aplikacji umożliwiająca bezpieczne, jednoznaczne uwierzytelnianie lub autoryzację użytkowników w Aplikacji lub jej Funkcjonalnościach; w przypadku Konta fillup niezbędna jest rejestracja oraz logowanie się użytkownika do systemów i zasobów e-file za pośrednictwem konta użytkownika; na koncie fillup dostępne są informacje dotyczące jego uprawnień, zasobów, zgłoszeń serwisowych, dokonanych zakupów oraz możliwość konfiguracji świadczonych usług; Konto fillup jest w szczególności niezbędnym elementem do skorzystania z usług: Dysk fillup, Wersja online, Wersja Mobilna, Firmly oraz K24.

1.15 [Dysk fillup] - usługa Aplikacji służąca do zapisu i archiwizowania Formularzy, danych wprowadzonych do Aplikacji, załączników, plików lub UPO, wygenerowanych w Aplikacji fillup, na wirtualnym dysku (chmurze danych dostępnej w domenie fillup.pl), która pozwala na autoryzowany poprzez Konto fillup dostęp z użyciem sieci Internet, do zapisanych Formularzy, załączników lub funkcjonalności Aplikacji oraz synchronizacji danych wygenerowanych z użyciem tych plików i funkcjonalności Aplikacji na wielu urządzeniach z poziomu Aplikacji fillup; usługa jest opcjonalna i nie jest obowiązkowa dla poprawnego korzystania z Aplikacji fillup przy czym jest niezbędna do korzystania z Wersji Online, Wersji Mobilnej e-Faktury, Firmly i K24 lub możliwości poprawnego korzystania z Aplikacji na wielu urządzeniach za pośrednictwem sieci internet. Usługa jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP i Windows Vista.

1.16 [e-Faktury] - usługa Aplikacji dająca możliwość wykonania, wsparcia lub obsługi wskazanych w tej usłudze operacji na fakturach przekazywanych lub nieprzekazywanych do KSeF, w szczególności ich wystawiania, opisywania, korygowania i rozliczania, a także w przypadku faktur przekazywanych do KSeF - ich autoryzowanego wysyłania do systemu KSeF; usługa umożliwia zapis i przechowywanie faktur wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa e-Faktury dostępna jest w Wersji Online pod adresem https://www.fillup.pl/online/#/e-faktury, w Firmly lub w technologii WebView w wersji fillup desktop; dostępna jest także wersja Aplikacji z usługą e-Faktur w wersji DEMO dostępna pod adresem: https://www.fillup.pl/ksef-demo/#/moje-faktury/, która funkcjonuje w oparciu o serwery testowe KSeF i w której dane testowo wystawionych faktur nie rodzą skutków prawnych, usuwane są automatycznie każdego 1 dnia miesiąca i służy ona jedynie do sprawdzenia usług Aplikacji w tym zakresie.

1.17 [Firmly] - usługa Aplikacji dedykowana jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG); Firmly umożliwia korzystanie z usługi e-Faktura lub z Formularzy wybranych dla firm JDG i wskazanych w kategorii Firmly (https://druki-formularze.pl/kategoria/firmly); usługa umożliwia zapis i przechowywanie danych wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa Firmly dostępna jest pod adresem: https://fillup.pl/firmly/online/ oraz w Wersji Mobilnej.

1.18 [K24] - usługa Aplikacji wspierająca komunikację lub pracę jej użytkowników z użytkownikami Firmly w zakresie grupowania, udostępniania, opisywania, przypisywania statusów, oznaczania i porządkowania udostępnianych w K24 faktur pobieranych z KSeF oraz innych dokumentów; usługa K24 umożliwia korzystanie z aplikacji Firmly, gdzie w ramach K24 dla każdego opłaconego profilu z przypisanym numerem NIP Klienta udzielana jest licencja na korzystanie z Firmly; usługa umożliwia zapis i przechowywanie danych wyłącznie na Dysku fillup oraz wymaga autoryzacji poprzez Konto fillup; usługa K24 dostępna jest wyłącznie pod adresem: https://fillup.pl/k24/online/ oraz w profilu Klienta dla danego numeru NIP w aplikacji Firmly.

1.19 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.20 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Aplikacji lub akceptacji jej warunków w wersji online do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia lub zakończenia używania wersji online Aplikacji. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Aplikacja udostępniana jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego, udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu, do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy, jak również w Wersji Online lub Wersji Mobilnej.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Aplikacji i następuje przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji na urządzeniu Licencjobiorcy lub w odniesieniu do Wersji Online przed uruchomieniem Aplikacji udostępnionej Licencjobiorcy do korzystania w Serwisie.

2.04 Usunięcie Aplikacji z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji na warunkach odpłatności lub jej braku, wskazanych w ust. 4 i 5 Licencji:

  1. stosowanie Aplikacji przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Aplikacji dostarczanej w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file, a w przypadku Aplikacji w Wersji Online – stosowanie Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie Aplikacji w przeglądarce internetowej;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Aplikacji, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji.

3.02 Na podstawie Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Aplikacji na trzech urządzeniach (w przypadku Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), a każdorazowa instalacja lub pierwsze zainicjowanie korzystania z Aplikacji udostępnianej w Wersji Online lub Wersji Mobilnej – wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Licencjobiorca może powiększyć liczbę urządzeń, na których może zainstalować Aplikację oraz skorzystać z instalacji Aplikacji w oparciu o sieciową bazę danych MS SQL, wnosząc dodatkową opłatę przewidzianą w różnych abonamentach funkcjonalności Aplikacji.

3.03 Aplikacja umożliwia Licencjobiorcy wczytanie danych z usługi "Twój e-PIT" wstępnie przygotowanego przez KAS (Krajową Administrację Skarbową) wypełnionego zeznania podatkowego PIT na Portalu e-Urząd Skarbowy, (https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/), pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna dla Licencjobiorcy oraz Aplikacji. Warunkiem wczytania tych danych do Aplikacji pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze"Twój e-PIT". Licencjobiorca korzystający z Aplikacji z użyciem danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT", przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem wczytania danych do Aplikacji jest przesłanie ich z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL), a z momentem wczytania ich do Aplikacji, dane te usuwane są automatycznie z serwerów e-file.

3.04 Licencjobiorca korzystający z Aplikacji z użyciem danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT", wskazanych w ust. 3.03, lub Usługi - UPO na maila, lub funkcji wysłania dowolnego Formularza na adres e-mail lub wczytania (pobrania) do Aplikacji dowolnego pliku lub dokumentu zewnętrznego zapisanego w Dysku fillup, poprzez program przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem koniecznym dla poprawnego działania Aplikacji jest przesyłanie danych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file lub działających na zlecenie e-file podmiotów trzecich. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL).

3.05 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

4.01 Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji bez ponoszenia żadnych opłat wyłącznie w zakresie Formularzy oznaczonych w Aplikacji oraz na Serwisie jako „bezpłatne (0 zł)” oraz z funkcjonalności: wystawienia “Faktura (darmowa)” w usłudze e-Faktury. Aktualna lista bezpłatnych Formularzy znajduje się w Aplikacji oraz na stronie: https://www.fillup.pl/darmowe-druki/. Dozwolone jest także nieodpłatne korzystanie z darmowych funkcji Programu - wykazanych w dokumentacji API oraz Dysku fillup.

4.02 Warunkiem korzystania z bezpłatnych Formularzy oraz darmowej faktury w usłudze e-Faktury, Firmly lub K24 za darmo zgodnie z ust. 4.01, jest rejestracja Konta fillup, podanie adresu e-mail oraz aktywacja otrzymanego darmowego kodu. Proces rejestracji jest wywoływany automatycznie w Aplikacji po wypełnieniu pierwszego Formularza lub Użytkownik może dokonać jej samodzielnie przez funkcję menu: Pomoc -> Zarejestruj się (opcja dostępna w wersji fillup desktop).

4.03 Licencjobiorca po zakończeniu rejestracji i aktywowaniu Konta fillup, otrzymuje możliwość skorzystania z darmowego kodu aktywacji abonamentu na moduł formularzy bazowych lub Firmly z okresem jego ważności na 30 dni, licząc od dnia rejestracji, (dalej: 30 dni za Darmo). W tym okresie Użytkownik może nieodpłatnie korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, bez żadnych limitów tak jak w najwyższym typie abonamentu (Duże Biuro), z wyłączeniem formularzy z modułu e-Sprawozdania, modułu Premium, formularza PIT-11. Formularze z powyższych modułów wskazano w cenniku usług. Aktywacja Konta fillup i kodu, o którym mowa powyżej, jest jednoznaczna z potwierdzeniem rejestracji Użytkownika oraz jego adresu e-mail.

4.04 Aktywacja kodu - 30 dni za Darmo i użytkowanie Aplikacji w okresie ważności kodu są całkowicie bezpłatne i mają służyć Użytkownikowi do sprawdzenia pełnej funkcjonalności Aplikacji, nie stanowi ona w żaden sposób zobowiązania Licencjobiorcy do wnoszenia jakichkolwiek opłat w przyszłości. Po zakończeniu 30 dniowego okresu próbnego i wygaśnięciu darmowego kodu, następuje ograniczenie wybranych funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji wyłącznie w zakresie Formularzy bezpłatnych (0 zł) oraz z bezpłatnej funkcjonalności “Faktura (darmowa)” dostępnej w ramach usługi e-Faktury, a pozostałe Formularze płatne ($) oraz płatne e-Faktury i inne funkcjonalności wymagają wniesienia opłaty zgodnie z ust. 5 niniejszej licencji.

4.05 Darmowy kod aktywacji - 30 dni za Darmo (t.j. możliwość skorzystania z 30 dniowego okresu próbnego) przysługuje każdemu Licencjobiorcy tylko jeden (1) raz dla Formularzy bazowych fillup oraz dla Firmly, a jego wykorzystanie weryfikowane jest na podstawie unikalności adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz w przypadku osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o użyty w Aplikacji NIP lub REGON Licencjobiorcy.

4.06 W usłudze K24 licencjobiorca nieposiadający aktywnego abonamentu może korzystać z darmowego okresu próbnego. Aktywacja okresu próbnego w przedziale od pierwszego (1) do dwudziestego (20) dnia miesiąca kalendarzowego - do końca tego miesiąca, a dla przedziału od dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca - do końca miesiąca przypadającego po miesiącu w którym ten okres próbny został uruchomiony. Dla każdego numeru NIP aktywującego wyżej wymieniony okres próbny jest możliwy do wykorzystania tylko jeden (1) raz.

4.07 W usłudze K24 licencjobiorca posiadający aktywny abonament, w ramach opłaconej liczby numerów NIP może korzystać z darmowego okresu próbnego dla każdego nowego, nie objętego licencją kolejnego Klienta licencjobiorcy, o unikalnym numerze NIP. Dla Klienta Licencjobiorcy okres próbny uruchomiony w przedziale od pierwszego (1) do dwudziestego (20) dnia miesiąca kalendarzowego jest ważny do końca tego miesiąca. Dla Klienta Licencjobiorcy okres próbny uruchomiony w przedziale od dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca jest ważny do końca miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ten profil został uruchomiony. Dla każdego Klienta Licencjobiorcy o unikalnym numerze NIP wyżej wymieniony okres próbny jest możliwy do wykorzystania tylko jeden (1) raz.

4.08 Licencjobiorca poprzez podanie swojego adresu e-mail podczas rejestracji, o której mowa w ust. 4.02 wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od e-file w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), która może zawierać m. in. materiały marketingowe i reklamowe, jak i inne informacje. Poprzez informacje handlowe e-file rozumie przede wszystkim informacje odnoszące się bezpośrednio do e-file, jej produktów lub usług (np. nowości, promocji, ofert specjalnych), listy o charakterze niekomercyjnym (np. życzenia), informacje wysyłane cyklicznie (newsletter), jak również inne informacje o charakterze komercyjnym dotyczące działalności e-file bądź podmiotów będących partnerami e-file. Użytkownik może zrezygnować z wyrażenia zgody, o której mowa powyżej i korzystać z funkcjonalności odpłatnie, poprzez zakup abonamentu na Aplikację.

4.09 e-file zastrzega, iż podmioty, które zlecają e-file przesłanie informacji komercyjnych bądź marketingowych, nie mają dostępu do bazy adresów e-mail zarejestrowanych Licencjobiorców oraz innych danych podanych podczas rejestracji.

4.10 Licencjobiorca w każdym momencie może wyrejestrować z bazy Użytkowników Aplikacji swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Aby tego dokonać Użytkownik powinien kliknąć link oznaczony jako "wypisz się", znajdujący się w końcowej części przesyłanych wiadomości e-mail od e-file lub przesłać informację o chęci wyrejestrowania się na adres serwis@fillup.pl.

4.11 W przypadku wyrejestrowania się przez Licencjobiorcę, o którym mowa w ust 4.10 e-file natychmiast i automatycznie usunie adres e-mail Użytkownika z bazy Użytkowników Aplikacji. Z momentem usunięcia i wyrejestrowania adresu e-mail, Licencjobiorca traci możliwość bezpłatnego korzystania z Aplikacji i Dysku fillup na warunkach opisanych w ust. 4.01 oraz 4.03.

4.12 W Aplikacji mogą być dostępne treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co korzystający z Aplikacji w zakresie bezpłatnych Formularzy oraz w okresie 30 dni za Darmo Licencjobiorca, wyraża zgodę. W przypadku korzystania z Aplikacji w zakresie płatnym, liczba treści o charakterze reklamowym jest ograniczona.

5. PŁATNOŚCI – FILLUP

5.01 Poszczególne Formularze i funkcjonalności dostępne w ramach Aplikacji i oznaczone w niej jako płatne ($), wymagają wniesienia opłaty za ich użycie na podstawie wybranych typów abonamentów lub za dostęp do jednego Formularza za pośrednictwem płatności Premium SMS. Płatność Premium SMS nie jest dostępna dla: informacji PIT-11, deklaracji w module e-Sprawozdania Finansowe, formularzy w module Premium, usługi e-Faktury, Firmly oraz K24. Realizacja lub aktywacja zakupionych przez Premium SMS kodów dostępu możliwa jest wyłącznie w wersji desktop Aplikacji pobranej na komputer.

5.02 Poszczególne zakresy funkcjonalności Aplikacji w ramach typów abonamentów odpłatnych, jak również wysokość opłat uiszczanych za wybrane okresy ich użytkowania oraz odpłatności za pojedynczy Formularz, wskazane są w Cenniku, znajdującym się na stronie: https://fillup.pl/cennik/ oraz https://fillup.pl/firmly/cennik/ 

5.03 Sposoby dokonywania płatności opisane zostały w Cenniku, a w zakresie w nim nieuregulowanym - w Regulaminie świadczenia usług e-file opublikowanym na stronie https://www.fillup.pl/informacje-prawne/regulamin .

5.04 Licencjobiorca może także uzyskać dostęp do wybranych funkcjonalności pakietów odpłatnych oraz do wykorzystania Formularzy płatnych ($), otrzymując dostęp do Aplikacji w wersjach dedykowanych partnerom handlowym w związku z zakupem innych usług lub usług promocyjnych wybranych partnerów. Każdorazowo zakres funkcjonalności Aplikacji oraz dostępu do zakresu Formularzy płatnych ($) jest podany w opisie dedykowanej wersji Aplikacji na stronach internetowych partnera handlowego lub innych materiałach przez niego udostępnionych. Dostęp do funkcjonalności: Dysk fillup, K24 lub Firmly, może być ograniczony w wersjach dedykowanych innym partnerom, o których mowa powyżej.

5.05 Korzystanie z funkcjonalności Dysku fillup wliczone jest w cenę każdego abonamentu. Funkcjonalność Dysku fillup może być ograniczona dla Licencjobiorcy ze względów technicznych między innymi takich jak: bardzo duża liczba Formularzy dla jednego profilu bazy danych, wielkości plików jednego załącznika powyżej 50 MB lub ponadnormatywne zajmowanie przestrzeni dyskowej chmury oraz wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji, infrastruktury i serwerów e-file. Jeżeli w cenniku wybranego typu abonamentu nie jest wskazane górny limit wykorzystanej powierzchni Dysku fillup - przyjmuje się go na poziomie 100 GB dla danego profilu na kalendarzowy rok podatkowy.

6. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE APLIKACJI, AWARIE, GWARANCJE

6.01 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Aplikacji, w zakresie użytkowania Aplikacji, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych na serwisie WWW pod adresem: https://www.fillup.pl/kontakt/ . Wsparcie nie obejmuje pomocy informatycznej lub pomocy, która mogłaby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych.

6.02 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Aplikacji na Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet.

6.03 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja stanowi narzędzie do wypełniania Formularzy oraz wykonywania innych czynności związanych z Formularzami, a wszelkie decyzje dotyczące sposobu wypełnienia Formularza, zastosowania i sposobu dostarczania określonego Formularza czy też zakresu przedstawianych w Formularzu informacji przez Licencjobiorcę, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Aplikacji nie może być traktowany jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

6.04 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych w Aplikacji wzorów Formularzy, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Aplikacji danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT".

6.05 Formularze należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

6.06 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany Formularz został zastosowany odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę Formularzy i Aplikacji.

6.07 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na Serwisie lub w Aplikacji oraz dochowaniem, terminów i skuteczności ich dostarczenia.

6.08 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że zastosowany Formularz lub Funkcjonalność Aplikacji będą wykorzystane w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu lub funkcji programu. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Aplikacji danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT" oraz KSeF.

6.09 Licencjobiorca odpowiada za poprawność instalacji i konfiguracji Aplikacji oraz poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Aplikacji w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Odpowiedzialności Licencjobiorcy nie umniejsza w szczególności fakt skorzystania z usługi "Twój e-PIT" o której mowa w ust. 3.03 oraz wczytania danych z platformy odbierz-pit.pl.

6.10 W przypadku skorzystania przez Licencjobiorcę z usług e-Faktury, Firmly i K24 lub wpisania do Aplikacji tokenów autoryzacyjnych niezbędnych do uzyskania połączenia z KSeF dla profilu o danym numerze NIP, całkowita odpowiedzialność za wygenerowanie odpowiedniego tokenu i jego wstawienie do Aplikacji lub za udzielenie odpowiednich uprawnień i dostępów do danych oraz do wykonania konkretnych czynności z i do systemu KSeF, spoczywa wyłącznie na Licencjobiorcy.

6.11 e-file nie odpowiada za żadne czynności dokonane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, w tym szczególnie w systemie KSeF. Wyłącznie po stronie Licencjobiorcy leży odpowiedzialność za zabezpieczenie swoich danych autoryzacyjnych, konsekwencje nadania prawa dostępu do Aplikacji oraz Konta fillup dla innych Użytkowników w ramach jego Konta fillup, w tym także konsekwencje nadania dostępu do danych na Dysku fillup, a także konsekwencje udzielenia odpowiednich pełnomocnictw do posiadania możliwości podejmowania wszelkich czynności w KSeF.

6.12 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

6.13 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Aplikacja, o ile nie została zmodyfikowana przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz o ile Aplikacja działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, była zdolna do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Aplikacji.

6.14 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi czy systemami, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym serwerami, sieciami lokalnymi, siecią Internet czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

6.15 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Aplikacji, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Aplikacji (w tym szkody w postaci utraconych korzyści), w tym za szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, utratę danych, awarię KSeF itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

6.16 e-file nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych udostępnianych podatnikowi w usłudze "Twój e-PIT" oraz KSeF oraz za jakiekolwiek wady i błędy w działaniu tych usług. e-file nie ponosi również winy za okresowe przerwy w ich działaniu i pobieraniu z nich danych.

6.17 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 6.10, 6,11, 6.15 i 6.16 powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego wysokości opłaty uiszczonej przez Licencjobiorcę na rzecz e-file w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie dotyczy to Konsumentów, tj. osób korzystających z Aplikacji w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.18 Rękojmia za wady fizyczne Aplikacji jest w całości wyłączona. Nie dotyczy to Konsumentów, tj. osób korzystających z Aplikacji w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.19 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Aplikacji, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanej u Licencjobiorcy Aplikacji. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Aplikacji, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera oraz urządzeń peryferyjnych Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, problemów z funkcjonowaniem usługi "Twój e-PIT", awarią KSeF, złą konfiguracją systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Aplikacji doszło w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Aplikacji, bądź gdy błędne funkcjonowanie Aplikacji wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności w tym błędnego funkcjonowania innych programów komputerowych. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Aplikacji przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga by urządzenie było podłączone do Internetu.

6.20 e-file uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Aplikacji w tym w szczególności: Wersji online, Wersji Mobilnej, Dysku fillup, Konta fillup, Firmly i K24 dokonywanej w czasie najmniejszego ruchu użytkowników, związanej z obsługą, aktualizacją środowiska oraz konserwacją Aplikacji. e-file z odpowiednim wyprzedzeniem prześle informacje o planowanej przerwie technicznej do użytkowników za pośrednictwem Aplikacji oraz na adres e-mail zarejestrowany w Koncie fillup.

7. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

7.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza zwykłe korzystanie z Aplikacji opisane w niniejszej Licencji.

7.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Aplikacji przez Licencjobiorcę.

7.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Aplikacji lub jej kopii w tym także usług wdrożonych w oparciu o funkcje API Programu.

7.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Aplikacją. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Aplikacji, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Aplikacją zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

7.05 Licencjobiorca nie może w Aplikacji wprowadzać, adresów e-mail osób trzecich i/lub ich numerów telefonów, bez posiadania zgody prawnej na przesyłanie do nich informacji drogą elektroniczną.

7.06 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania w żadnej formie do e-file informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

7.07 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Aplikacji lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia któregoś z punktów niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

8. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

8.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że w związku z używaniem Aplikacji w wersji desktop (instalowanej na komputerze użytkownika) lub wersji z sieciową bazą danych w tym MS SQL nie gromadzi danych wprowadzonych i zapisywanych w Aplikacji, ponieważ są one zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika (o ile użytkownik nie zadecyduje o zapisie w Dysku fillup). W wersji Online, Firmly i K24 w określonych przypadkach dane mogą być zapisywane także na urządzeniu Użytkownika w tymczasowych plikach przeglądarki (cookies Local Storage) oraz w pluginie do przeglądarki, jeżeli Licencjobiorca go dobrowolnie zainstalował, szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z aplikacji w Wersji Online - znajdują się w Polityce Cookies.

8.02 Dane, które są w bezpieczny sposób przesyłane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 3.04 Licencji, po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Aplikacji są niezwłocznie i nieodwracalnie usuwane, bez możliwości ich przywrócenia.

8.03 W związku z tym, że e-file nie zapisuje i nie utrwala w żaden sposób danych wprowadzanych do Aplikacji przez Użytkownika na swoich serwerach z wyłączeniem skorzystania z usług: Dysk fillup, Licencjobiorca we własnym zakresie zapewnia trwałe i poprawne zapisanie kopii tych danych na swoim urządzeniu oraz ochronę dostępu do Aplikacji i poufności danych do niej wprowadzonych.

8.04 W przypadku skorzystania przez Licencjobiorcę z usług Dysku fillup w przestrzeni wirtualnego dysku (chmury) zostają zapisane dane wpisane do Aplikacji lub do Formularzy, oraz w plikach, które mogą zawierać dane osobowe wprowadzone przez użytkownika Aplikacji.

8.05 Licencjobiorca, który chce skorzystać z funkcjonalności Dysku fillup jako Administrator danych, dokonuje powierzania e-file przetwarzanie danych osobowych jeżeli są one zawarte w Aplikacji, w zapisanych Formularzach i plikach na warunkach przedstawionych w Umowie - powierzenia danych w Chmurze znajdującej się na stronie: https://www.fillup.pl/informacje-prawne/zasady-powierzenia-chmura-danych/ 

8.06 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Aplikacji uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Aplikacji (ustawienia aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Aplikacji przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy z wyjątkiem zapisu danych na Dysk fillup.

8.07 e-file nie gromadzi i nie przetwarza innych danych Licencjobiorcy niż wymienione powyżej, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

8.08 O ile dochodzi do przetwarzania danych osobowych na podstawie warunków powyższych, administratorem danych osobowych jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i polityka prywatności Serwisu znajduje się w regulaminie: (https://www.fillup.pl/informacje-prawne/regulamin/).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.01 Aplikacja jest licencjonowana jako jedna całość i udostępniana w wersjach odpowiednio dostosowanych do zamówienia Użytkownika, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane i być przedmiotem osobnych umów licencyjnych.

9.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji lub Regulaminu e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Aplikacji z dysków twardych swoich urządzeń oraz usunięcia innych kopii Aplikacji, jak również zaniechania korzystania z Aplikacji w Wersji Online, Wersji Mobile, Firmly i K24 w jakimkolwiek zakresie. Powyższe nie kreuje po stronie e-file obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.

9.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.04 Dla sporów mogących powstać na tle niniejszej licencji, z zastrzeżeniem 9.05 i 9.06 właściwy jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem Konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.).

9.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Umowy lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.