Zobacz co nowego w fillup?

Do końca trzeciego miesiąca 2015 r. należy dopełnić szeregu obowiązków sprawozdawczych. Oprócz nich należy również wykonać szereg opłat, których zapłata, podobnie jak i złożenie formularzy jest obowiązkiem zagrożonym karami. Warto pamiętać, by dopełnić wszystkich obowiązków wyznaczonych przepisami prawa. 

Jednostki kończąc wypełnianie obowiązków względem organów państwa w miesiącu marcu sprawdzić powinny, czy dopełniły poniżej wskazanych obowiązków sprawozdawczych, ewidencyjnych i płatniczych.

Roczne sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Wykaz zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Do sumy opłat nie wlicza się tych z tytułu rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. W konsekwencji sprawozdanie składa się powyżej wartości opłat 800 zł.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

ORD-U, informacja o umowach z podmiotami powiązanymi – nierezydentami

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami w wersji 4 składanej w związku z ze względu na umowy, gdzie strona umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub gdy takie funkcje lub czynności wykonuje lub posiada udział podmiot, niebędący stroną umowy albo gdy nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

CIT-8, czyli podstawowa deklaracja roczna opłacających podatek dochodowy od osób prawnych

Składany z tytułu przychodów uzyskanych za rok 2014 w wersji CIT-8 (21). Składane do 31 marca przez jednostki, dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

Formularz CIT-8 w wersji 22 stosowany do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.  będzie dostępny w programie fillUp już w kwietniu. Wysyłka elektroniczna do CIT-8 (22) udostępniona będzie w fillUp w momencie, gdy zostanie ona udostępniona przez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

CIT-8/A i CIT-8/B, dla podatkowych grup kapitałowych

Składane z tytułu przychodów uzyskanych za rok 2014 w wersjach: 7 – dla CIT-8/A i 8 – dla CIT-8/B. Składane do 31 marca przez jednostki, dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.

Wersja aktywnego formularza CIT-8/A dostępna w programie fillUp

Wersja aktywnego formularza CIT-8/B dostępna w programie fillUp

Program zawiera również deklaracje w wersjach stosowanych do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.

CIT-ST, CIT-ST/A, w związku z zakładami lub oddziałami w innych gminach niż główna jednostka

Informacja roczna podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST) składany w wersji 7 – wraz z załącznikiem o posiadanych zakładach (oddziałach) – CIT-ST/A (wersja 5).

Wersja aktywnego formularza CIT-ST dostępna w programie fillUp

Wersja aktywnego formularza CIT-ST/A dostępna w programie fillUp
Deklaracja z załącznikiem składane są do 31 marca przez jednostki, dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu.

CIT-D, czyli deklaracja dotycząca darowizn

informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D) składana w wersji 3, do 31 marca przez jednostki, dla których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. 

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

Program zawiera również CIT-D w wersji 4 - stosowany do deklarowanych darowizn związanych z dochodami (poniesionymi stratami) od dnia 1 stycznia 2015 r.

Więcej informacji o rozliczeniu CIT-8 znajdziesz na www.cit-8.pl

ZUS ZSWA, dla zatrudniających pracowników, wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, na podstawie danych z prowadzonego przez płatnika składek centralnego rejestru pracowników, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

IFT-2R , z tytułu przychodu z zagranicy

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej, składana do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) do dnia 1 stycznia 2015 r. w wersji 5.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

Program zawiera również IFT-2R w wersji 6 - stosowany do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zamyka księgi na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. W tym terminie również ma on obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten ciąży również na jednostce dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Termin ten mija, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

Wersja aktywnego formularza dostępna w programie fillUp

Wniosek o zwrot nadpłaty w transporcie kombinowanym

Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych ze względu na korzystanie z transportu kombinowanego dokonuje organ podatkowy, na rachunek podatnika z którego uiszczono podatek. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleją.