Zobacz co nowego w fillup?

druk w przygotowaniu


Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegną liczne wzory druków i deklaracji PIT, CIT, VAT, PCC-3 i AKC. Obecnie projekty rozporządzeń dotyczące nowych wzorów tych formularzy znajdują się jeszcze w legislacji. Zmiany na formularzach wynikają głównie z wprowadzenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w podatku PIT obejmą nie tylko wzory druków deklaracji rocznych, ale również informacji przekazywanych organom podatkowym oraz podatnikom przez płatników - czyli m.in. przez zakłady pracy czy zleceniodawców. Modyfikacje formularzy obejmą również zasady składania deklaracji. Więcej informacji o zmianach w podatku PIT od nowego roku zamieściliśmy na stronie e-pity.

Nowe wzory deklaracji VAT-7 (16)VAT-7K (10) i VAT-7D (7), które znajdują się w legislacji zostały oparte na dotychczasowych wzorach. Planowane zmiany dotyczą usunięcia z przypisu pierwszego informacji, że deklarację należy złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty ORD-ZU. W części C wprowadzona zostanie dodatkowa pozycja 17 "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy" i nastąpi zmiana numeracji kolejnych pozycji. Na deklaracjach VAT-R (12)VAT-8 (7)VAT-9M (5) zmiana dotyczyć będzie jedynie informacji o miejscu składania deklaracji.

W przypadku podatku CIT zmiany głównie będą dotyczyły przypisu, który w dotychczasowym brzmieniu informował o możliwości złożenia deklaracji korygującej, ale wraz z obowiązkiem dołączenia formularza ORD-ZU. Największe zmiany zostaną wprowadzone w formularzu CIT-8/O (10), gdzie będzie można wypełnić większą ilość pozycji dotyczących dochodów zwolnionych w części B. Na formularzach CIT-8/A (10)CIT-8/B (9) części F i G, dotyczące kwot należnych zaliczek miesięcznych oraz kwartalnych, zostaną połączone w jedną część F. Wszystkie nowe wzory deklaracji CIT będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.

Największe zmiany dotyczące wzorów formularzy dotyczyć będą podatku akcyzowego. Główna zmiana to wprowadzenie zapisu, który mówi o możliwości złożenia deklaracji w dowolnym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Zmiana dotyczyć będzie głównych deklaracji akcyzowych takich jak: AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG oraz AKC-PA. Na formularzu AKC-4/E w części C dodana zostanie kolumna „Podstawa opodatkowania w zł" - zmiana ta ma na celu ułatwienie prowadzenia czynności sprawdzających i kontroli w zakresie prawidłowości deklarowanego podatku akcyzowego. Rozporządzenie przewiduje również rezygnację z formularzy, które dotyczą składu podatkowego: INF-A, INF-B, INF-C, INF-D,INF-F, INF-I, INF-J i INF-K.

Projekt tego rozporządzenia znajduje się na stronie legislacji. Zmiany nie ominą formularza PCC-3, który można składać wraz z załącznikiem PCC-3/A. W porównaniu do aktualnie obowiązującego formularza, w nowym wzorze tej deklaracji w części C zostanie dodany nowy tytuł "inne", który znajdzie zastosowanie w przypadku ustanowienia hipoteki w efekcie jednostronnej czynności. W części "D" zmodyfikowana zostanie tabela w zakresie umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki oraz wyodrębnione zostaną dwa dodatkowe wiersze przeznaczone dla umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki. W części E.1 zostaną usunięte trzy pozycje dotyczące wartości wkładów do spółki albo kapitału zakładowego objętej zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit a ustawy, wartość kapitału zakładowego spółki objętej zwolnieniem określonym w art. 9 pkt 11 lit. b i c. Na załączniku PCC-3/A zmianie ulegnie miejsce położenia sekcji B i C, w których wykazuje się dane identyfikacyjne podatnika i kolejnego podatnika oraz miejsce zamieszczenia identyfikatora NIP/numeru PESEL podatników. Projekt tego rozporządzenia znajduje się na stronie legislacji.

Zmiany nie ominęły również druku UPL-1 (3) oraz OPL-1 (3). W części C obu formularzy dodano pozycje, które należy wypełnić w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego. 
Dodatkowo zostanie wprowadzony nowy wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej (OPL-1P). Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie dotyczy deklaracji składanych w formie papierowej. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie legislacji.


Wszystkie wyżej wymienione druki, są obecnie w fazie przygotowania w programie fillUp i będą dostępne wkrótce od dnia publikacji rozporządzeń w samej aplikacji oraz na www.druki-formualrze.pl.