Zobacz co nowego w fillup?

Import danych pracowników, kontrahentów i firm z programów księgowych do aplikacji fillUp, to jedno z tych rozwiązań, które cieszy się wśród Państwa niesłabnącym zainteresowaniem. A ponieważ walory estetyczne programu są dla większości z Państwa tak samo istotne jak jego warstwa funkcjonalna, kolejna aktualizacja fillUp to również kilka istotnych drobiazgów graficznych - miłych dla oka.

W najnowszej wersji aplikacji odnajdziecie Państwo m.in. lekki interfejs importów, który dzięki czytelnym infografikom programów księgowych i urzędowych platform usług elektronicznych - jeszcze bardziej usprawnia import danych do Aktówki fillUp.

W ślad za sugestią użytkowników aplikacji, w jej najnowszej wersji korzystać już można z funkcji wygodnego dostępu do odrębnych baz programów księgowych, zlokalizowanych w różnych miejscach na dysku komputera i pobierania z nich danych bezpośrednio do fillUp. Niewątpliwym udogodnieniem staje się również nowa opcja - automatycznego importowania danych przy każdorazowym uruchomieniu programu fillUp, którą w nowej wersji programu można wygodnie zdefiniować w ustawieniach fillUp.

A dla osób, które nie przepadają za żmudnym wpisywaniem informacji adresowych Klientów do formularzy, proponujemy funkcję intuicyjnego sugerowania gminy, miejscowości czy ulicy na podstawie wpisanego kodu pocztowego Klienta.

Zapraszamy

 

W najnowszej wersji programu fillUp, także:

  • Nowe e-Deklaracje
  • Formularze VAT i inne deklaracje
  • Formularze księgowe i rozliczeniowe dla firm
  • Formularze kadrowe i pracownicze
  • Formularze ZUS
  • Formularze Agencji Rynku Rolnego
  • Formularze urzędowe i inne

 

Bazy o nr 327-331:

I) Nowe e-Deklaracje:

PIT-CFC (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PSD-1 (1) Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

II) Formularze VAT i inne deklaracje:

CzVAT-7 (17) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe – deklaracja VAT-7 częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)

CzVAT-7K (11) Gminne (samorządowe) jednostki budżetowe –deklaracja VAT-7K częściowa (do przekazania organom gminy celem stworzenia łącznej deklaracji VAT)

VAT-IM (4) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

VAT-IM/A (2) Informacja o dokonanym imporcie

III) Formularze księgowe i rozliczeniowe dla firm:

Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (KPiR)

Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

IV) Formularze kadrowe i pracownicze:

Lista obecności pracowników (10 osób)

Umowa lojalnościowa

Umowa (porozumienie) wolontariatu

V) Formularze ZUS:

ZUS-ER-OCA-01 Wniosek o refundację składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC) / na dobrowolne ubezpieczenie CASCO pojazdów samochodowych (AC)

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek

VI) Formularze Agencji Rynku Rolnego:

Dms_P1_f2 Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Dms_P1_f2 - str 3 Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego

Dms_P1_f2 - str 4 Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dms_P1_f2 - str 5 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis

VII) Formularze urzędowe i inne:

Oferta realizacji zadania publicznego

Harmonogram realizacji zadania publicznego

Przewidywana kalkulacja kosztów

ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej