Zobacz co nowego w fillup?

Elektroniczne ewidencje podatkowe, księgi rachunkowe czy inne dokumenty księgowe takie jak wyciągi bankowe, zapisy magazynowe czy faktury VAT można już wygodnie udostępniać organom skarbowym w standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego za pośrednictwem programu fillUp

W odpowiedzi na najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów, w myśl których podmioty gospodarcze są lub będą niebawem zobligowane do dostarczania organom skarbowym dokumentów księgowych w ustandaryzowanym formacie JPK, program fillUp wychodzi naprzeciw tym zmianom, znacznie upraszczając cały proces. W chwili wygenerowania dokumentów księgowych JPK przez Państwa systemy księgowe, program fillUp nie tylko przygotuje pliki do wysyłki poprzez wczytanie danych w formacie XML, ale również podda weryfikacji ich poprawność i finalnie wyśle do urzędu skarbowego z wykorzystaniem bezpiecznego e-podpisu. Zgodnie z wykazem dokumentów księgowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów, przygotowanie i dostarczanie informacji o operacjach gospodarczych w formacie JPK dotyczy:

Najnowsza wersja programu fillUp to jednak nie tylko udogodnienia w obsłudze JPK. W programie znajdziecie Państwo również aktualne kreatory VAT-7, 7K i 7D dostosowane do nowych wersji formularzy, skorzystacie z konwersji formularza CIT-8 ( 23) do aktualnie obowiązującego CIT-8 (24), czy z wygodnej funkcjonalności weryfikacji poprawności wpisywanego identyfikatora zagranicznego VAT.

Usprawniliśmy także zapis formularzy do PDF z e-podpisem dla dużej ilości deklaracji czy wreszcie dodaliśmy daty obowiązywania formularzy zarówno do druków archiwalnych jak i aktualnie obowiązujących.

Wyszczególnienie nowych formularzy, dodanych przez nas w bazach o nr 306-326:

Nowe wersje e-Deklaracji:

VAT-7 (17) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K (11) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7D (8) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8 (8) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług

CIT-8A (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8B (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

FAT-1 (1) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych

SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

Nowe formularze urzędowe:

VAT-14 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

wraz z załącznikiem:

VAT-14/A (1) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

TW-1 (2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych

TW-2 (2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

PPO-1 (1) Pełnomocnictwo ogólne

OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Nowe formularze ZUS:

ZUS-RD-WDZ-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

ZUS-RD-WPE-01 Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

ZUS-RD-WRK-01 Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych

ZUS-RD-WSM-01 Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego

ZUS-RD-WUE-01 Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym

ZUS-RD-FAB-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub zmianę warunków decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń

ZUS-RD-FAW-01 Wniosek o udzielenie ulgi lub zmianę warunków decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

ZUS-RD-OFN-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

ZUS-EOP-02 Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

ZUS-EUN-02 Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

ZUS RP-1EPOM Wniosek o emeryturę pomostową

ZUS RP-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

ZUS-ER-WPS-02 Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno- rentowego

ZUS ZAS-34 Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowski

ZUS-ER-WEC-02 Wniosek o emeryturę częściową

ZUS RP-12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

ZUS-ER-WUG-01 Wskazanie / zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej / zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej / odwołanie poprzedniej dyspozycji

ZUS US-8 Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego

ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek

ZUS Z-10 Oświadczenie

ZUS-ER-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych / nazwiska / imienia / wypłatę świadczenia na rachunek bankowy / zmianę rachunku bankowego

ZUS KP-1 Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

ZUS-RD-OSR-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ZUS RP-1E Wniosek o emeryturę

ZUS RP-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS RP-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS RP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS-RP-1A Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

ZUS RP-13 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego/zasiłku lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

ZUS Z-15 Oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego

ZUS ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną

ZUS RW-73 Oświadczenie o osiąganiu przychodu

ZUS ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci

Nowe formularze KRUS:

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia

KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński

KRUS SR-26 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

KRUS SR-8 Oświadczenie w sprawie braku dokumentów

KRUS SR-9 Zeznanie świadka

KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

Nowe formularze NFZ i PFRON:

Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego

Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G/ Wn-U-A/ Wn-D

PFRON INF-O-PP Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

PFRON INF-1 Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PFRON INF-2 Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PFRON INF-Z Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych załącznik informacji miesięcznej - informacja ewidencyjna

PFRON-INF-D-P Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

PFRON Wn-D Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON Wn-U-A Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników

PFRON Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-I-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat

PFRON DEK-R Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - rozliczenie wpłat

PFRON DEK-Z Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna

PFRON DEK-I-a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-I-b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-II-a Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-II-b Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-II-u Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON DEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON INF-U Informacja o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON INF-1-u Informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nowe formularze GUS:

GUS Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy

GUS B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2015

GUS SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit

GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2016 r.

GUS M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych za 2015 rok

Formularze założycielskie firmy, określające zasady jej funkcjonowania, inne druki dla firm:

CEIDG-1 (1.8.1) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

CEIDG-SC (1.8.1) Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-MW (1.8.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-PN (1.8.1) Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR (1.8.1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - korekta pomyłek

CEIDG-RB (1.8.1) Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-RD (1.8.1) Wykonywana działalność gospodarcza

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Protokół przekazania/przejęcia kasy

Oświadczenie w sprawie wystawiania faktur

Zgłoszenie kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego (zawiadomienie pre-instalacyjne)

Druki Pracownicze:

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę na czas określony z pominięciem art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

Umowa o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy – pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

Umowa o pracę na czas określony (Agencja pracy tymczasowej)

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu (urlop)

Oświadczenie w związku z przekroczeniem limitu wydatku w czasie podróży służbowej

Wniosek o urlop macierzyński przed porodem

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

Wniosek ojca dziecka o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Wniosek ojca dziecka o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego

Wniosek o połączenie wykonywania pracy i korzystania z urlopu rodzicielskiego

Wniosek o wydanie świadectwa pracy

Umowa o pracę z młodocianym na czas określony

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Nowe formularze sądowe:

OP Odpowiedź na pozew

SP Sprzeciw do wyroku zaocznego/zarzuty od nakazu zapłaty/sprzeciw do nakazu zapłaty

DS Dane stron

P Pozew

PW Pozew wzajemny

WD Pismo zawierające wnioski dowodowe

Inne nowe formularze:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1

Ewidencja stanu kasy

Formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ZAW-K (3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Upoważnienie/pełnomocnictwo do sprawowania opieki nad dzieckiem/podopiecznym

DO-1 G Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DO-A Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji