Zobacz co nowego w fillup?

Ponad 3.000 druków i formularzy wieńczy najnowszą aktualizację programu fillUp (4.3). W nowej wersji programu fillUp skorzystacie Państwo przede wszystkim z możliwości importu danych z aplikacji księgowych: InsERT GT, enova365, DRUKI Gofin oraz PIT Format. Wymienione aplikacje poszerzają tym samym dotychczasowy volumen popularnych programów, z którymi fillUp współpracuje już od dawna tj.: Płatnik, Biuro IPS oraz Optima. Na uwagę zasługuje również znaczna poprawa funkcjonalności drukowania i podglądu wydruków, którą wdrożyliśmy specjalnie na Państwa życzenie.

To jednak, co szczególnie rozpiera nas dumą, to fakt, iż baza fillUp przekroczyła właśnie 3.000 druków i formularzy!

Istotne aktualizacje w fillUp 4.3. dotyczą przede wszystkim:

  • nowej wersji e-Deklaracji CIT-8 (24) obowiązującej dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 roku wraz z załącznikami: CIT 8/O (11) i zupełnie nowym załącznikiem CIT-BR (1),
  • wniosku CEIDG-1 (1.08) wraz z załącznikami: CEIDG-MW (1.08), CEIDG-PN (1.08), CEIDG-POPR (1.08), CEIDG-RB (1.08), CEIDG-RD (1.08) oraz CEIDG-S.C. (1.08) obowiązujących od 23 maja 2016 roku,
  • deklaracji ZUS DRA obowiązującej od 16 marca 2016 roku czy
  • wniosku o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółową listę druków i formularzy, o które nasza baza poszerzyła się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zapraszamy!

Nowe wersje e-Deklaracji:

CIT-8 (24) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikami (nowy wzór obowiązujący dla dochodów/poniesionych strat od 1 stycznia 2016 roku)

oraz załączniki:

CIT-8/O (11) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-BR (1) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanychuwaga nowość!

ORD-U (5) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami

ORD-W1 (4) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

Formularze założycielskie firmy oraz określające zasady jej funkcjonowania:

CEIDG-1 (1.08) Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (nowa wersja obowiązująca od 23 maja 2016 roku)

oraz załączniki:

CEIDG-MW (1.08) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-PN (1.08) Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR (1.08) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - korekta pomyłek

CEIDG-RB (1.08) Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-RD (1.08) Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-SC (1.08) Udział w spółkach cywilnych

W-1/04 Wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikiem:

W-1.1/04 Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów

Umowa spółki jawnej

Nowe formularze ZUS, EKUZ, PFRON:

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa (aktualizacja z 16 marca 2016)

ZUS-EUR-02 Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

ZUS-RD-OOF-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości

ZUS-RD-OPW-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie

ZUS-RD-OPN-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację

ZUS-RD-OOP-01 Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

ZUS-RD-OPK-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość

ZUS-RD-2-03 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie

ZUS-US-UII-01 Wniosek instytucji uprawnionej z prośbą o udostępnienie informacji na potrzeby zabezpieczenia społecznego, rodziny oraz rynku pracy

ZUS ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy

ZUS ZAS-62 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego

ZUS ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego

ZUS Z-10 Oświadczenie (od 2016)

EKUZ-WT Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

EKUZ Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

PFRON Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/ partnerskiego/ powiązanego

Nowe formularze GUS:

GUS DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2015

GUS G-05 Sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów za rok 2015

GUS GP (2015) Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw

GUS F-01/s (2015) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2015

GUS M-01 (2015) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r.

GUS OS-29/k (2015) Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska za rok 2015

GUS SP (2015) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015

wraz z objaśnieniami:

GUS SPo (2015) Objaśnienia do formularza SP za rok 2015

wraz z załącznikami:

GUS SP (2015) s.2 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 2

GUS SP (2015) s.3 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 3

GUS SP (2015) s.13 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 13

GUS SP (2015) s.15 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 15

GUS SP (2015) s.16 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 16

GUS SP (2015) s.20 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2015 - załącznik strona 20

Druki Pracownicze:

Oświadczenie o wyższe koszty uzyskania przychodu

Zawiadomienie pracownika o przejęciu zakładu przez innego pracodawcę

Oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem

Druki i formularze dla spółdzielni:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - spółdzielnia mieszkaniowa

Bilans - spółdzielnia mieszkaniowa

Druki dla cudzoziemców:

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ( po raz pierwszy u nas)

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ( po raz pierwszy u nas)

Nieruchomości Warszawa:

DN-15 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – Warszawa wraz załącznikami:

DN-15/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Warszawa

DN-15/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli - Warszawa

DN-15/O Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów podlegających opodatkowaniu – Warszawa

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Bydgoszcz, Warszawa, Poznań:

DO-1 B (3) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała - Bydgoszcz

D – ZW Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomość zamieszkała) – Warszawa wraz z załącznikiem:

A - ZW Załącznik do deklaracji D - ZW o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała - Warszawa

D - M Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą – Warszawa wraz z załącznikiem:

A - M Załącznik do deklaracji D - M o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą - Warszawa

D - N Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe – Warszawa

DSAP Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aglomeracja Poznań

wraz z załącznikami:

DOP-1 Poz Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości - aglomeracja Poznań

DOP-2 Poz Informacje o nieruchomościach budynkowych położonych na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji - aglomeracja Poznań

Zaświadczenia wydawane przez Urząd:

ZAS-DF (3) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych

ZAS-DP (3) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

ZAS-HZ (1) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowych

ZAS-HZU (1) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

ZAS-P (3) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

ZAS-S (3) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

ZAS-SC (1) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

ZAS-W (3) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

ZAS-Z (4) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Nowe formularze sądowe:

KW-WPIS (od 2016) Wniosek o wpis w księdze wieczystej

KW-ZAL (od 2016) Wniosek o założenie księgi wieczystej

KW-ZAD (od 2016) Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej

KW-WU (od 2016) Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Pouczenie o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym

Spis wierzytelności

Spis wierzytelności - załącznik

Spis wierzytelności spornych

Spis wierzytelności spornych - załącznik

Oraz:

ORD-M (3) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

AO-05-01 Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o zwrot wydatków z budżetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego

Faktura korygująca odwrotne obciążenie