Zobacz co nowego w fillup?

To już ostatni moment na terminowe złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz terminowe sporządzenie sprawozdania za 2015 r. W deklaracji wprowadzić należy wszystkie przychody, również zwolnione z opodatkowania, ustalić stawkę i kwotę podatku i na tej podstawie dokonać zapłaty podatku. Wypełniony CIT-8 powinien zostać podpisany oraz dostarczony do urzędu skarbowego nie później niż do końca marca 2016 r.

CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy. Nie ma znaczenia czy jednostka uzyskiwała przychody, czy też nie – CIT-8 należy sporządzić zarówno, gdy należy zapłacić podatek, jak i gdy deklaracja jest zerowa. Za rok 2015 CIT-8 składać należy - na wersji 23 tego formularza. Również podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2014 r. zastosować powinni CIT-8 w wersji 23. Szczegóły dotyczące zasad sporządzania CIT-8 za 2015 r. znajdziesz tutaj.

Do CIT-8(23), w związku z rozliczeniem roku 2015, dołączyć należy:

Oprócz deklaracji CIT-8, podatnik w terminie końca marca 2016 r. wpłacić musi należny podatek albo różnicę między podatkiem należnym a zapłaconymi zaliczkami. Nie ma konieczności, by zapłata podatku następowała tego samego dnia, co wysyłka CIT-8. W tym samym terminie sporządzić należy również roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r.