Zobacz co nowego w fillup?

Termin na przygotowanie i wysłanie deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych CIT‑8 mija w czwartek, 30 czerwca. Podobnie jak w ubiegłych latach obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma rozliczenia.

W tym roku termin na złożenie CIT-8 jest wydłużony i pokrywa się z ostateczną datą na przygotowanie i podpisanie e-Sprawozdań Finansowych jednostek. Podatek, w zależności od wielkości jednostki wynosi 9 lub 19% podstawy jego ustalenia.

Sprawozdania finansowe za 2021 r. ‑ przygotuj i podpisz elektronicznie!

Termin na przygotowanie i e‑podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 r. (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu) mija również 30 czerwca 2022 r. Na zatwierdzenie takich sprawozdań podmioty będą miały czas do 30 września 2022 r., a ich wysyłka ‑ nie może nastąpić później niż 14 dni od daty zatwierdzenia.

Poniżej przedstawiamy listę dodanych przez nas w ostatnim czasie nowych formularzy;

Formularze składane do Urzędu Skarbowego:

CIT-8 (31) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dochód/strata osiągnięty po 1 stycznia 2021)

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-8-31-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu-poniesionej-straty-przez-podatnika-podatku-d 

wraz z załącznikami:

CIT-8/O (17) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-8o-17-informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku-oraz-o-dochodach-wolnych-i-zwolnion 

CIT-D (7) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-d-7-informacja-podatnika-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych-o-otrzymanychprzekazanych-dar 

CIT/IP (3) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

https://www.druki-formularze.pl/druk/citip-3-informacja-o-wysokosci-dochodu-poniesionej-straty-z-kwalifikowanych-praw-wlasnosci-inte 

CIT-ST (8) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-st-8-informacja-podatnika-do-ustalenia-naleznych-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-dochod 

CIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-n1-1-informacja-o-podmiotach-posiadajacych-prawa-do-spolki-nieruchomosciowej 

CIT-NZ (2) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących

https://www.druki-formularze.pl/druk/cit-nz-2-informacja-o-prawach-do-spolki-nieruchomosciowej-oraz-o-podmiotach-posredniczacych 

JPK_FA (4) Faktury VAT - wysyłka JPK

https://www.druki-formularze.pl/druk/jpkfa-4-faktury-vat-wysylka-jpk 

OoRzR Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022

https://www.druki-formularze.pl/druk/oorzr-oswiadczenie-o-rezygnacji-z-opodatkowania-ryczaltem-od-przychodow-ewidencjonowanych-osiag 

PIT-2 (8) (2022) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

https://www.druki-formularze.pl/druk/pit-2-8-2022-oswiadczenie-pracownika-dla-celow-obliczania-miesiecznych-zaliczek-na-podatek-doch 

PIT-8C (10) (2022) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C / PIT-8CZ)

https://www.druki-formularze.pl/druk/pit-8c-10-2022-informacja-o-niektorych-dochodach-z-kapitalow-pienieznych-pit-8c-pit-8cz 

PIT-N1 (1) Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej

https://www.druki-formularze.pl/druk/pit-n1-1-informacja-o-podmiotach-posiadajacych-prawa-do-spolki-nieruchomosciowej 

PIT-PZ (1) Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.druki-formularze.pl/druk/pit-pz-1-oswiadczenie-o-wyborze-opodatkowania-ryczaltem-od-przychodow-zagranicznych-osob-fizycz 

PIT-RPZ (1) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.druki-formularze.pl/druk/pit-rpz-1-oswiadczenie-o-rezygnacji-z-opodatkowania-ryczaltem-od-przychodow-zagranicznych-osob- 

VII-R (IOSS) (2) Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT

https://www.druki-formularze.pl/druk/vii-r-ioss-2-zgloszenie-podatnika-informujace-w-zakresie-szczegolnej-procedury-importu-rozlicza 

VII-RP (IOSS) (2) Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury rozliczania VAT

https://www.druki-formularze.pl/druk/vii-rp-ioss-2-zgloszenie-posrednika-informujace-w-zakresie-szczegolnej-procedury-rozliczania-va 

WH-OSC (2) Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych

https://www.druki-formularze.pl/druk/wh-osc-2-oswiadczenie-platnika-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych 

WH-WCZ (2) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych

https://www.druki-formularze.pl/druk/wh-wcz-2-wniosek-podatnika-o-zwrot-podatku-dochodowego-od-osob-prawnych 

WH-WOP (2) Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia

https://www.druki-formularze.pl/druk/wh-wop-2-wniosek-platnika-o-wydanie-opinii-o-stosowaniu-zwolnienia 

WH-WPZ (2) Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

https://www.druki-formularze.pl/druk/wh-wpz-2-wniosek-podatnika-o-zwrot-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych 

WoZNPZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

https://www.druki-formularze.pl/druk/woznpz-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wysokosci-zaleglosci-podatkowych-zbywajacego-0 

Formularze składane do ZUS:

ZUS EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy - z wysyłką do PUE ZUS

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-epd-17-wniosek-o-obliczanie-i-pobieranie-w-ciagu-roku-wyzszej-zaliczki-na-podatek-dochodo-0 

ZUS EPOM Wniosek o emeryturę pomostową

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-epom-wniosek-o-emeryture-pomostowa-3 

ZUS ERP-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - z wysyłką do PUE ZUS

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-erp-6-informacja-dotyczaca-okresow-skladkowych-i-nieskladkowych-z-wysylka-do-pue-zus-2 

ZUS ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne - z wysyłką do PUE ZUS

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-esp-wniosek-o-swiadczenie-przedemerytalne-z-wysylka-do-pue-zus 

ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - wersja papierowa

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-z-3-zaswiadczenie-platnika-skladek-wersja-papierowa-0 

ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - wersja papierowa

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-z-3a-zaswiadczenie-platnika-skladek-wersja-papierowa-2 

ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - wersja papierowa

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-z-3b-zaswiadczenie-platnika-skladek-wersja-papierowa 

ZUS ZAS-12 Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - z wysyłką do PUE ZUS

https://www.druki-formularze.pl/druk/zus-zas-12-zaswiadczenie-platnika-skladek-dotyczy-ustalenia-prawa-do-zasilku-chorobowego-lub--4 

Dokumenty księgowe/kadrowe:

Zmiana (zwiększenie / zmniejszenie) wartości środka trwałego (druk dwustronny)

https://www.druki-formularze.pl/druk/ot-zmiana-zwiekszenie-zmniejszenie-wartosci-srodka-trwalego-druk-dwustronny 

PASKF Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej (z możliwością edycji kwot)

https://www.druki-formularze.pl/druk/paskf-protokol-anulowania-sprzedazy-z-kasy-fiskalnej-z-mozliwoscia-edycji-kwot 

ESDN (2022) Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej

https://www.druki-formularze.pl/druk/esdn-2022-ewidencja-sprzedazy-przeznaczona-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej 

RdUZ (2022) Rachunek do umowy zlecenia 

https://www.druki-formularze.pl/druk/rduz-2022-rachunek-do-umowy-zlecenia-1 

ZoUKKO Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych

https://www.druki-formularze.pl/druk/zoukko-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-kompetencji-ogolnych 

ZoUKDT Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

https://www.druki-formularze.pl/druk/zoukdt-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-doksztalcania-teoretycznego-mlodocianych-pracownikow 

Pozostałe:

EKUZ (Cert. tymcz.) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

https://www.druki-formularze.pl/druk/ekuz-cert-tymcz-wniosek-o-wydanie-certyfikatu-tymczasowo-zastepujacego-europejska-karte-ubezp-1 

GUS SOF-5 (2021) Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit

https://www.druki-formularze.pl/druk/gus-sof-5-2021-sprawozdanie-o-wspolpracy-zarzadzaniu-i-dzialalnosci-integracyjnej-wybranych-org 

IoOlW Informacja o oświadczeniach lub wnioskach mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek

https://www.druki-formularze.pl/druk/ioolw-informacja-o-oswiadczeniach-lub-wnioskach-majacych-wplyw-na-wysokosc-zaliczki-na-podatek 

ODPCP Oświadczenie dotyczące powierzenia cudzoziemcowi pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

https://www.druki-formularze.pl/druk/odpcp-oswiadczenie-dotyczace-powierzenia-cudzoziemcowi-pracy-o-ktorym-mowa-w-art-9-ust-1-pkt-3- 

WoNPZKU-rus Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku polskim i rosyjskim

https://www.druki-formularze.pl/druk/wonpzku-rus-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie-w-jezyku-polski-0 

WoNPZKU-ukr Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - w języku polskim i ukraińskim

https://www.druki-formularze.pl/druk/wonpzku-ukr-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie-w-jezyku-polski-0 

WoWKPob Wniosek o wydanie karty pobytowej (UE)

https://www.druki-formularze.pl/druk/wowkpob-wniosek-o-wydanie-karty-pobytowej-ue