Zobacz co nowego w fillup?

Przygotowanie rocznej deklaracji ZUS DRA to nowy obowiązek dla każdego przedsiębiorcy. Do 22 maja 2023 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy będą musieli złożyć roczne raporty do ZUS, które obejmować będą przychody z 2022 roku. Sposób przygotowania rocznej deklaracji będzie się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania. Mimo, że ZUS ustalił jako rok składkowy okres do 31 stycznia 2023 r., to roczne raporty ZUS DRA powinny obejmować wyłącznie przychody z 2022 r. (składkę za dany okres oblicza się na podstawie dochodu z roku poprzedniego, a zatem styczniowy dochód nie będzie miał znaczenia). Są jednak od tej reguły wyjątki, gdy tworzy się tzw. jednomiesięczny okres składkowy, który mimo obowiązku jego wykazania, redukuje składkę za styczeń do 0 zł.

Wiecej o rocznym ZUS DRA »

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej, przedsiębiorstwa muszą przygotować porozumienia oraz wdrożyć nowe zasady pracy poza siedzibą firmy. Jednym z problemów będzie ustalenie przebiegu wypadku w pracy oraz zachowanie reguł BHP pomieszczenia, w którym pracownik będzie pracować zdalnie. Ponadto, istnieją także kwestie związane z kosztami podatkowymi i podróżami służbowymi do siedziby zatrudniającego.

Skorzystaj z formularzy:

W celu ochrony majątku prywatnego lub firmowego narażonego na roszczenia osób trzecich, coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji rodzinnej. Po utworzeniu fundacji, środki wpłacone do niej mogą być inwestowane lub przeznaczone na cele wskazane przez fundatora. Należy jednak pamiętać, że w momencie przekazywania środków beneficjentom, fundacja rodzinna będzie płacić CIT w wysokości 15%, a beneficjenci będą zwolnieni z podatku od przysporzenia, jeśli będą fundatorem lub najbliższą jego rodziną.

Więcej »

Kwiecień to ostatni miesiąc, w którym należy przekazać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia podatkowe PIT za rok 2022. Podatnicy, którzy rozliczają się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na deklaracji PIT-28, od tego roku również muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe w wydłużonym terminie - najpóźniej do 2 maja. Ponadto, część podatników po raz pierwszy skorzysta ze zwolnienia z podatku do kwoty 85 528 zł: ulga z tytułu posiadania 4 lub większej liczby dzieci, ulga w związku z powrotem do kraju po okresie emigracji, ulga dla pracujących seniorów.

Rozlicz się już teraz z Programem e-pity »

Przedsiębiorcy muszą dokładnie prześledzić zmiany w prawie i wdrożyć odpowiednie rozwiązania, aby spełnić nowe wymagania i uniknąć niepotrzebnych kłopotów z organami podatkowymi. Szczegółowe informacje na temat zmian prawa i nowych obowiązków znaleźć można zawsze w serwisie e-pity.pl

Poniżej przedstawiamy listę dodanych przez nas w ostatnim czasie nowych formularzy.

Urząd Skarbowy:

  • CIT-8E (3) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych
  • CIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • CIT-8ST (1) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
  • NIP-2 (14) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
  • PIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • ZAW-FA (2) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur

Kadrowe:

GUSy:

  • GUS Z-03 (2023) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
  • GUS RF-03 (2022) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • GUS SP (2022) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022
  • GUS Z-KW Statystyczna karta wypadku

Pozostałe: