Zobacz co nowego w fillup?

Warto przyspieszyć termin zakupu materiałów do budowy czy remontu domu lub wykończenia mieszkania. Od 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie VAT z tytułu własnych inwestycji mieszkaniowych. Jeżeli inwestycje budowlane nastąpią przed 2014 r., to możliwe będzie nie tylko złożenie wniosku VZM-1 o zwrot podatku z tytułu dotychczas poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, ale również składanie tego druku i odzyskania podatku VAT przez najbliższe 5 lat.

Osoba, która chce korzystać ze zwrotu VAT złożyć powinna:

W dniu 31 grudnia 2013 r. po raz ostatni można będzie złożyć zestaw dokumentów na dotychczasowych zasadach. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.
Od nowego roku wsparcie budownictwa mieszkaniowego poprzez zwrot podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach nie obejmie już osób, które nie dokonały inwestycji mieszkaniowych.

Niemniej jednak zgodnie z tekstem ustawy przekazanej do Senatu, od 2014 prawo do zwrotu VAT od zakupu materiałów budowlanych przysługuje jednak nadal pod warunkiem, że:

 • wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • przedsięwzięcie powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających nastepujące warunki: a) małoletnie dziecko, b) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach,  zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, w związku z którymi dochodzi do zwrotu VAT za zakup materiałów budowlanych.

Natomiast inna osoba fizyczna nie wymieniona powyżej, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Do osoby takiej stosuje się tzw. prawa nabyte, co znaczy, że w ramach ustalonego dla niej limitu poniesione wydatki rozliczać może składając wniosek jeszcze w kolejnych 5 latach po roku dokonania inwestycji mieszkaniowej. Przysługujący maksymalny limit wydatków określa się w roku, w którym złożono pierwszy dokument VZM-1. Natomiast limit wydatków oblicza się jako sumę poniesionych kosztów przez okres 5 lat.

Zgodnie z przyjętymi zasadami przejściowymi, wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Natomiast  w przypadku gdy wniosek VZM-1 z tytułu wcześniejszych wydatków składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limit kwoty zwrotu dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.