Skorzystaj z ponad 600 bezpłatnych formularzy w fillup.

Wypełnij i złóż druki elektronicznie w urzędzie.

PIT-37 (30) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r.  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj....
Wypełnij
Ilość pobrań 4573550
PIT-37 (26) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj....
Wypełnij
Ilość pobrań 2790494
PIT-36 (31) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r.  Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest dla osób, które: prowadziły: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art....
Wypełnij
Ilość pobrań 2077114
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu podatkowego jest jedną z form regulowania należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej, PCC, podatku od spadku i darowizn. Polega na wydaniu na poczcie lub bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty przez danego...
Wypełnij
Ilość pobrań 1051055
PIT-36L (20) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Wypełnij
Ilość pobrań 1019799
PIT-28 (22) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PIT-28 wypełniają osoby, które: uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub w formie spółki; w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. ...
Wypełnij
Ilość pobrań 976384
Najnowsza wersja formularza PCC-3 (6) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, w okresie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają  następujące czynności:  umowy...
Wypełnij
Ilość pobrań 872167
PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
Wypełnij
Ilość pobrań 802560
Zapłać bezpiecznie Twój podatek online teraz Transakcja zostanie realizowana za pośrednictwem Autopay S.A Po kliknięciu przycisku Płacę> dane podane powyżej zostaną przekazane z aplikacji do systemu płatności, którego operatorem jest spółka Autopay S.A. z Sopotu (KRS 0000320590),...
Wypełnij
Ilość pobrań 725832
PIT/B (21) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r.  Formularz PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym składany jako załącznik dla formularza PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. ...
Wypełnij
Ilość pobrań 697115
Wzór formularza obowiązuje od 1 marca 2017 roku. Pełnomocnictwo (UPL-1) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w pełnomocnictwie identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL (poz. 1 wzoru). W takim przypadku pełnomocnictwo jest składane do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników...
Wypełnij
Ilość pobrań 509223
Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Pełnomocnictwo (UPL-1) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w pełnomocnictwie identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL (poz. 1 wzoru). W takim przypadku pełnomocnictwo jest składane do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników (art....
Wypełnij
Ilość pobrań 445964
Formularz ZAP-3 (6) obowiązuje od 1 września 2021 r.  Formularz przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria: jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest płatnikiem podatków, nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz...
Wypełnij
Ilość pobrań 409762
PIT-O stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych). Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik wypełnia się jeżeli korzysta się z następujących odliczeń: darowizny na...
Wypełnij
Ilość pobrań 334352
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Wyjaśnienie przyczyny korekty składane jest na druku ORD-ZU. Formularz ORD-ZU jest dołączany do korygowanej deklaracji, jeśli jest ona składana elektronicznie. Formularz ORD-ZU składany jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika/płatnika (podatników/płatników) ze względu na...
Wypełnij
Ilość pobrań 305598
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa jest jedną z form rozliczeń pieniężnych. Polega na wydaniu na poczcie lub bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty przez danego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy. Najczęściej ten sposób płatności jest wybierany przez osoby, które nie mają konta bankowego lub nie posiadają dostępu do...
Wypełnij
Ilość pobrań 284872
PIT-28 (26) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2023 r. Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwanym dalej „ryczałtem”. Formularz PIT-28 wypełniają osoby, które: uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub w formie...
Wypełnij
Ilość pobrań 232538
Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Formularz SD-Z2 (6) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia -...
Wypełnij
Ilość pobrań 229363
Uwaga załącznik PIT-28/A nie obowiązuje w rozliczeniu za rok 2019 r. PIT-28/A (18) stanowi załącznik do deklaracji głównej, którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.  Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych z działalności...
Wypełnij
Ilość pobrań 207548
Wzór formularza obowiązuje od 16 marca 2018 roku. Pełnomocnictwo (UPL-1) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w pełnomocnictwie identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL (poz. 1 wzoru). W takim przypadku pełnomocnictwo jest składane do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników...
Wypełnij
Ilość pobrań 206381