Druk przelewu / wpłaty do opłacania podatków dostępny jest za darmo do wypełnienia w programie fillUp. Skorzystaj z możliwości wgodnego wypełniania w kreatorze formularzy przelewów lub wpłat na konto bankowe urzędu skarbowego.

Opis druk: darmowy Przelew / Wpłata - Podatki

Wpłaty zobowiązań i zaległości podatkowych na rzecz organów skarbowych dokonywać należy w ściśle określony sposób.

Wpłat dokonywać należy terminowo, zatem najpóźniej w dacie wyznaczonej przez poszczególne przepisy prawa podatkowego. Opóźnienie w płatności powodować może nie tylko odpowiedzialność odsetkową, ale również karną skarbową.

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Jedynie część zobowiązań opłacanych przez tych podatników może nastąpić w gotówce – są nimi:

  • zapłata opłaty skarbowej,
  • zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Prawidłowe wypełnienie druku wpłaty lub polecenia przelewu może być podstawą do zaliczenia kwoty niektórych podatków do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Druk staje się bowiem dowodem księgowym dokonania zapłaty na rzecz określonego podmiotu i w określonym czasie i wartości.

Druk przelewu lub wpłaty stanowi druk akcydensowy, którego kształt i pola określane są przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nie można zatem przy płatnościach na rzecz organu skarbowego stosować dowolnego druku bankowego lub innej formy dokumentu.