Wypełnij w wygodnym kreatorze aktywny druk przelewu za darmo na naszej stronie. Korzystając z aplikacji fillUp wypełnisz dowolny formularz z bazy ponad 3 000 aktywnych druków w tym także przelew/wpłata Podatki i przelew/wpłata ZUS.

Opis druk: Darmowy Przelew / Wpłata

Wpłata określonej kwoty pieniężnej musi zostać odpowiednio udokumentowana. Dokument potwierdzający dokonanie transakcji wystawiany jest co najmniej w dwóch egzemplarzach – jeden z nich zachowuje przyjmujący wpłatę, drugi trafia do podmiotu dokonującego czynności.

Wpłata gotówkowa lub polecenie przelewu  stosuje się w wielu formach postepowań, w szczególności w stosunku do organów państwa. W przypadku wpłat na rachunek organu podatkowego jest jedną z form regulowania należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, karty podatkowej, PCC, podatku od spadku i darowizn.

Dokument wpłaty stosowany jest również w innych organach w związku z pobieraniem opłaty skarbowej lub w organach ZUS w związku z przyjmowaniem wpłat składek.

Przelew potwierdzany dokumentem – drukiem, polega na wydaniu na poczcie lub bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty przez danego płatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy organu podatkowego.

Przelew nie jest czynnością wyłącznie w stosunku do organów państwa, stosowany jest również w transakcjach między osobami fizycznymi lub między przedsiębiorcami. W obu przypadkach dokument ten potwierdza wydanie dyspozycji do rozdysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi składającego zlecenia na rzecz osoby – adresata przelewu.

Prawidłowe wypełnienie druku stanowi podstawę wydania właściwej dyspozycji bankowi lub instytucji dysponującej środkami. Dokument powinien stwierdzać, kto kiedy ile i na czyją rzecz chce przekazać lub wpłacić.