W aplikacji fillUp wypełnisz za darmo druk umowy sprzedaży samochodu. Wystarczy wypełnić i wydrukować wzór dokumentu umowy, który jest dostępny w naszej aplikacji także w wersji online. 

Opis druk: Umowa Sprzedaży Samochodu

Sprzedaż i odpowiednio kupno samochodu stanowi na tyle ważną transakcję na rynku, że jej dokonanie powinno zostać nie tylko udokumentowane na piśmie, ale również sporządzone na tyle poprawnie, by umowa zabezpieczała obie strony umowy, a szczególnie kupującego i gwarantowała prawo rękojmi, gwarancji lub dochodzenia odpowiedzialności w związku z nabyciem towaru niezgodnego z umową.

Umowa zawierana z przedsiębiorcami ma to do siebie, że w przypadku ograniczenia zapisów umowy jej miejsce zajmą odpowiednie zapisy ustawy – kodeks cywilny dotyczące sprzedaży.

W przypadku umowy zawieranej między przedsiębiorcą a konsumentem zapisy umowy muszą być zgodne z przepisami sprzedaży konsumenckiej. W przeciwnym razie określone zapisy umów nie będą wiązały stron i staną się nieważne, a ich miejsce zajmą odpowiednie zapisy ustawy konsumenckiej (ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176).

W umowie zadbać należy o skonkretyzowanie stanu techniczego pojazdu, podanie dokładnych danych pojazdu, włącznie z numerem VIN., ustalenie czy pojazd sprzedawany jest z wyposażeniem znajdującym się wewnątrz czy bez niego oraz wskazanie warunków dalszego ubezpieczenia pojazdu. Umowa powinna wskazywać również formy płatności, a jeśli płatności dokonuje się przed zakupem – ustalać, czy płatność to zaliczka, zadatek czy ostateczna zapłata części ceny pojazdu.

Po sprzedaniu pojazdu występuje szereg obowiązków, zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy:

  • wyrejestrowanie samochodu i rejestracja go przez kupującego, ewentualnie dokonanie pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, gdy pojazd sprowadzony został z kraju trzeciego,
  • ustalenie wpisów w dowodzie rejestracyjnym oraz uzyskaniem karty pojazdu
  • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia oraz zawarcie nowego ubezpieczenia OC, AC, NNW,
  • zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych przez nowego właściciela w przypadku transakcji, w której pojazd nie jest majątkiem przedsiębiorstwa sprzedającego (w przypadku, gdy sprzedający jest przedsiębiorcą opodatkowanym w zakresie tej transakcji podatkiem VAT lub z tego podatku zwolnionym – na kupującym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych),
  • wystawienie faktury lub tzw. faktury VAT-marża, na której VAT nie będzie wskazany; faktura taka zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • zapłata podatku VAT lub uzyskanie druku VAT-23 lub VAT-24, niezbędnego w związku z rejestracją pojazdu (czynność wewnątrzwspólnotowa).

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

Podstawa prawna:

Art. 535 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Film video - jak wypełnić umowę: