Zobacz co nowego w fillup?

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Wirus COVID-19 zaatakował ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić w programie fillup za darmo druki, formularze i deklaracje, które mamy nadzieję pomogą firmom, pracownikom i podatnikom w tych trudnych czasach.

Ponadto, udostępniliśmy nową funkcjonalność - darmową e-skrzynkę Dysku fillup dla biur księgowych, która umożliwia zdalną wymianę dokumentów pomiędzy klientami biura księgowego a księgowym.

Na tej stronie na bieżąco będziemy dodawali kolejne darmowe druki związane z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 oraz skutki najważniejszych zmian w prawie wynikających z Tarczy Antykryzysowej.

Druki i formularze ZUS/KRUS oraz związane z sprawami pracowników - związane z (COVID-19) - koronawirus

opis zmian w zakresie ZUS w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa >

Sprawdź program fillup - formalności wypełnione 
W programie fillup wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism.  Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

Druki i formularze kadry - pracodawca/ pracownik - związane z (COVID-19) - koronawirus

opis zmian w prawie pracy w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa >

Druki i formularze Urząd Skarbowy - podatki - związane z (COVID-19) - koronawirus

zmiany w przepisach podatkowych w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa >

Druki i formularze Urząd Pracy - związane z (COVID-19) - koronawirus

Druki i formularze pozostałe - związane z (COVID-19) - koronawirus

zmiany w przepisach pozostałych w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa >

darmowe druki związane z COVID-19 dostępne są także w bazie formularzy Programu e-pity >

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0) wprowadza następujące zmiany w dotychczasowych przywilejach (a także w obowiązkach), jakie objęły przedsiębiorców dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw epidemii:

 • z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać również osoby po otwarciu szkół lub placówek (a nie tylko w okresie ich zamknięcia) - ale nie dłużej niż przez 14 dni; chodzi o osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek; pozostałe osoby (tzn. opieka nad dzieckiem bez orzeczonej niepełnosprawności) tej formy zasiłku nie otrzymają, świadczenie takie przysługiwać będzie zarówno osobie ubezpieczonej w ZUS, jak i w KRUS;
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał wyłącznie na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - opieka nad dziećmi do ukończenia 8 lat nie uprawnia do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko na w/w zasadach przysługiwać będzie również żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe, za okres nieobecności w służbie lub funkcjonariuszowi państwowemu za okres nieobecności spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • w placówkach poddawanych kwarantennie (całościowej - zamknięciu w związku z koronawirusem) jej funkcjonariusze mogą świadczyć pracę i otrzymywać wynagrodzenie, nie otrzymają wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • o świadczenie postojowe na rzecz ochrony miejsc pracy nie mogą występować państwowe osoby prawne,
 • minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może przeznaczać środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem na wsparcie właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680), w przypadku gdy wykonywana przez nich działalność, o której mowa w art. 5 pkt 9 lit. c tej ustawy, nie może być kontynuowana,
 • W zaświadczeniu o niezaleganiu w zapłacie podatków wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek (czyli mimo niezapłacenia podatku, o ile nie minął termin zaniechania poboru odsetek - podatnik uzyska w tym okresie zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków), 
 • rozporządzeniem wykonawczym przesunięta zostaje płatność daniny solidarnościowej - do 1 czerwca 2020 r., w ustawie natomiast ustalono, że złożenie DSF-1 do 1 czerwca nie będzie skutkowało nałożeniem kary,
 • aby uzyskać wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej (świadczenie postojowe) wystarczające będzie, aby działalność prowadzić począwszy od 1 kwietnia a nie - przed 1 lutego); ten sam termin dotyczy występujących o pożyczkę od starosty (wcześniej - działąlność musiała być prowadzona przed 1 marca),
 • dofinansowanie związane z covid na zatrudnionego pracownika przysługuje również na osoby niepełnosprawne, wynagordzenie dofinansowywane ustala się w części, która jest wypłacana przez przedsiębiorcę i nie jest dofinansowana ze świadczeń państwowych,
 • bieg terminów procesowych i sądowych zaczyna biec ponownie w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
 • bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów zaczyna biec ponownie oraz rozpoczyna się ich bieg, jeśli wcześniej nie doszło do jego rozpoczęcia: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, przedawnienia, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju,
 • dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, w tym z pracownikiem posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty, lub spełniającym warunki do przyznania emerytury z pominięciem okresu ochronnego - takie rozwiązanie umowy może być wprowadzone wyłącznie w w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę,
 • wprowadzono zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne również dla samozatrudnionego, który nie spełnia warunku przychodu - przekracza on 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. ale spełnia warunek dochodu - nie jest on wyższy niż 7000 zł miesięcznie.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0) wprowadza następujące zmiany w dotychczasowych przywilejach (a także w obowiązkach), jakie objęły przedsiębiorców dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw epidemii:

 • ustalono, że ZUS nie pobiera odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.; odstąpienie od ich pobierania musi nastąpić na wniosek, który podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni,
 • rolnik i domownik rolnika objęci kwarantanną uzyskali prawo do zasiłku w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • uprawnienie do zwolnienia za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. z 50% należnych składek ZUS (w tym również składek zdrowotnych, FP , FGŚP, FEP, FS), nieopłaconych na dzień złożenia wniosku do ZUS zyskują płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń do 10 do 49 ubezpieczonych (do tej pory tylko do 10 osób zatrudnionych),
 • możliwość występowania o zwolnienie z ZUS za marzec również w przypadku, gdy składka ta została już zapłacona (można składkę odzyskać lub przenieść ją na rzecz kolejnych zobowiązań w stosunku do ZUS),   
 • udzielenie pożyczki przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. Podstawą do udzielenia pożyczki, gwarancji, poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej jest wniosek składany wraz z oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej; uzyskane środki zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • w okresie 1 maj - 1 czerwiec złożenie deklaracji rocznej PIT pozwala na swobodny wybór organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany będzie 1% podatku,
 • dopuszczalne jest wykazywanie w spółkach grupy podatkowej zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także osiągniecie udziału dochodów w przychodach - w wysokości mniejszej niż 2% -  co do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 • sprzedaż i zamiana walut wirtualnych została zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • zasiłki opiekuńcze przysługują również funkcjonariuszom zwolnionym z odbywania służby w policji, straży granicznej, straży pożarnej, ABW, AW, służby kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, CBA, KAS, straży marszałkowskiej,
 • dofinansowanie w FGŚP - świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy uzyskać może również organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; również w przypadku tych podmiotów wynagrodzenie pracowników, wykonujących pracę nakładczą czy zleceniobiorców nie może przekraczać 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a obniżenie wymiaru lub wynagrodzenia nie może być niższe niż do 0,5 etatu oraz o 20% - kwota wynagrodzenia, dofinansowanie jest równe kwocie wynagrodzenia minimalnego, musi również wystąpić spadek obrotów takiego podmiotu,
 • środki na utrzymanie miejsc pracy przysługują od miesiąca złożenia wniosku - za cały miesiąc w którym złożono wniosek,
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie rat płatności tego podatku przysługiwać może również co do nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
 • pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę; Czas pełnienia dyżuru może w okresie covid naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego lub tygodniowego, 
 • pracodawca może również polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 • rozszerzeniu uległ krąg podmiotów, które mogą wyznaczać pracownikowi zmiany w czasie pracy i w wymiarze czasu pracy,
 • usunięty został warunek kwoty przychodów przez przedsiębiorcę, który ma otrzymać świadczenie postojowe; do tej pory świadczenie przysługiwało gdy miesięczny przychód z działalności nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • w przypadku zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej świadczenie przysługuje jeśli została ona zatrudniona przed 1 kwietnia (wcześniej - przed 1 lutego) - dzięki temu więcej umów cywilnoprawnych zawieranych również w okresie stanu epidemii daje prawo do świadczenia postojowego,
 • świadczenie postojowe można otrzymywać nie więcej niż trzykrotnie (do tej pory tylko raz), w efekcie przez trzy miesiące można pozostawać na świadczeniu postojowym,
 • uproszczeniu uległa procedura starania się o ponowne świadczenie postojowe - warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie,
 • w zakresie pożyczki do 5000 zł - we wniosku mikroprzedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o stanie zatrudnienia,
 • pożyczka ulega umorzeniu, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez 3 miesiące (może zmniejszyć zatrudnienie), natomiast przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • przedłużeniu do 30 września ulega termin składania oświadczeń o przygotowaniu sprawozdań o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.,
 • termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych - dla podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Uwaga wszystkie powyższe zmiany wpływają na kształt przepisów prawa, o których mowa poniżej. Sprawdź, jaka pomoc lub jakie ograniczenia zostały wprowadzone w związku ze stanem epidemii.

Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany w obowiązujących zasadach działania prawa pracy: 

1. Postojowe dla zatrudnionych pracowników

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń:

 • na rzecz ochrony miejsc pracy (czyli w przypadku, gdy pracodawca zachowuje stan zatrudnienia i pozyskuje środki na zmniejszenie kosztów pracy,
 • na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne obu tych grup pracowników.

Świadczenia są wypłacane zarówno w związku z zawartymi umowami o pracę, umowami zlecenie z pracodawcami i zleceniodawcami, jak i w związku z umowami zawartymi z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i innymi spółdzielniami prowadzącymi produkcję rolną. Podstawą jest wniosek do Urzędu Pracy w sprawie postojowego dla pracowników.

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

Postojowe przysługuje zarówno w związku z zachowaniem zatrudnionych pracowników, jak i w przypadku czasowego obniżenia ich czasu pracy lub wynagrodzenia (pkt 2). Postojowe przysługuje niezależnie od wysokości pobieranego wcześniej wynagrodzenia. 

2. Obniżenie wymiaru pracy lub obniżenie wynagrodzenia pracowników

Pracodawca może:

 • obniżyć wynagrodzenie zatrudnionej osoby o 50% nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia w okresie przestoju lub 
 • obniżyć etat o nie więcej niż 20% nie więcej niż do 0,5 etatu przy zachowaniu co najmniej wynagrodzenia minimalnego. 

W obu przypadkach przepisy nie zmuszają go do zawierania tzw. porozumienia zmieniającego z pracownikiem (nie będzie on miał możliwości rozwiązać umowy z winy pracodawcy), a jedynie zawarcia porozumienia z reprezentantami pracowników lub związkami zawodowymi. W efekcie pracownik dowiaduje się o obniżeniu na zasadzie informacji od pracodawcy.

3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionego lub zleceniobiorcy

Świadczenie postojowe  przysługuje nie tylko na rzecz zatrudnionych osób, ale również osobie: 

Przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności lub w działalności zleceniodawcy (przy umowie o dzieło, zlecenie).  Podstawą jest wniosek składany do ZUS (w przypadku umów zleceń, dzieło - składanych zleceń za pośrednictwem płatnika) najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.  Postojowe wyplacane jest niezależnie od wysokości przychodów. 

4. Badania lekarskie

W okresie stanu epidemii nie ma obowiązku skierowania pracownika na badania okresowe, pracownik może pracować bez aktualnych badań. Pracodawca nie musi ich zapewniać również po zakończeniu zatrudnienia osobom w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Nie wykonane badania należy przeprowadzić w terminie 60 dni po ustaniu stanu epidemii. Obowiązkowe jest natomiast zgłoszenie pracowników na badanie wstępne i kontrolne, które przeprowadzić może również lekarz ogólny z obowiązkiem jego powtórzenia u lekarza medycyny pracy w terminie 30 dni od ustania stanu epidemii. Ograniczone są również badania lekarskie i psychologiczne u kierowców oraz maszynistów. Ogranicznoe są również badania lekarskie w szeregach zawodów (np. maszyniści).

SBL- skierowanie na badania lekarskie

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz orzeczenia lekarskie, od których wydania uzależnione jest wykonywanie określonych czynności funkcji lub zawodów, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Sprawdź program fillup - formalności wypełnione 
W programie fillup wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism.  Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

5. Stałość dofinansowań w branżach zagrożonych w okresie przestoju

Utrzymuje się zasadę pozostawienia środków i dofinansowań, do których podmioty wspierane przez państwo uzyskały prawo, nawet jeśli podmioty te ograniczyły lub zaprzestały działalności na okres epidemii. W szczególności:

 • zakłady aktywności zawodowej będą uprawnione do rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym. Wniosek trafić musi do właściwego ze względu na siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału PFRON; Wniosek składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom i dołącza się do niego:
 • środki przekazane na rzecz niefunkcjonujących lub ograniczonych w działalności przez czas epidemii żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, jednostek systemu oświaty, klubu samopomocy, środowiskowego domu samopomocy, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrum integracji społecznej, dotacje celowe z Funduszu Pracy - nie podlegają zwrotowi.

6. Równoważny system czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych

Pracodawca (dotyczy wyłącznie branż krytycznych lub u podwykonawców lub dostawców dla takich branżach, na stacjach paliw płynnych lub w takich branżach, które uzyskały polecenie działania od Prezesa Rady Ministrów) w na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może: 

 • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 
 • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
 • polecić pracownikowi odbywać przerwę w pracy w określonym miejscu, 
 • polecić pozostawanie poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
 • czas pełnienia dyżuru może w okresie covid naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego lub tygodniowego, 

W okresie tym pracodawca przekazuje pracownikowi wyżywienie i zakwaterowanie oraz odmawia udzielenia urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego lub innego urlopu i odwołuje z już udzielonego urlopu. 

Natomiast we wszystkich branżach pracodawca może też poprzez porozumienie z reprezentacją pracowników:

 • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy, ale nie mniej niż do 8 godzin na dobę
 • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek tygodniowy, ale nie mniej niż do 32 godzin tygodniowo,
 • wprowadzić równoważny czas pracy z przedłużeniem dobowego czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy.

W tym celu należy zawierać porozumienie ze związkami zawodowymi lub z reprezentantem pracowników:

W obu przypadkach przepisy nie zmuszają go do zawierania tzw. porozumienia zmieniającego z pracownikiem (nie będzie on miał możliwości rozwiązać umowy z winy pracodawcy), a jedynie zawarcia porozumienia z reprezentantami pracowników lub związkami zawodowymi. W efekcie pracownik dowiaduje się o obniżeniu na zasadzie informacji od pracodawcy.

7. Świadczenia postojowe od starosty (powiatowy urząd pracy) - dofinansowanie do wynagrodzenia, składek zus zatrudnionych oraz do postojowego i składek samozatrudnionych 

Dodatkowe wsparcie może zostać również przyznane przez starostę, na podstawie zawartej umowy. Wsparcie przekazywane jest w zależności od wysokości obniżenia obrotów i wypłacane jest:

 • na wypłaty sumy wynagrodzeń pracowników od 50-90 % minimalnego wynagrodzenia plus składki w stosunku do każdego pracownika
 • dla przedsiębiorcy niezatrudniającemu  pracowników od 50-90% minimalnego wynagrodzenia plus składki. 

Świadczenie wypłacane będzie przez okres do 3 miesięcy na podstawie zawarcia umowy - należy wypełnić wniosek aby podjęte zostało zawarcie umowy ze starostą.

8. Bezzwrotna lub niskooprocentowana pożyczka 5.000 zł od starosty (powiatowy urząd pracy)

Starosta może również na podstawie umowy, udzielić jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. W tym zakresie:

 • wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 • pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadziłdziałalność gospodarczą,
 • podstawą do udzielenia pożyczki, gwarancji, poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej jest wniosek składany wraz z oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej;
 • uzyskane środki pożyczki zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Wsparcie na rzecz OPP od starosty (powiatowy urząd pracy)

Osobno starosta przyznaje dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz należnych składek na rzecz organizacji pożytku publicznego, warunkiem jest spadek przychodów z działalności statutowej. W tym zakresie najwyższe wsparcie dotyczy spadku o co najmniej 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. Podstawą wypłat są oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umowami, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Oprócz oświadczenia obowiązkowy jest również wniosek o dofinansowanie

10. Inne zmiany w prawie pracy

 • Przedłużeniu ulegają terminy wykonywania pracy przez obcokrajowców - wnioski o przedłużenie zezwoleń należy składać w terminie 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. 
 • Przedłużeniu ulega również termin na zawarcie porozumienia o kontynuowaniu na dotychczasowych zasadach stosunku pracy w przedsiębiorstwie, którego właściciel zmarł. 

Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany w obowiązujących zasadach pobierania lub wypłat świadczeń z ZUS:

1. Świadczenie opiekuńcze

w przypadku zamknięcia:

 • żłobka,
 • klubu dziecięcego,
 • przedszkola,
 • szkoły
 • innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo
 • niemożności sprawowania opieki przez nianię
 • niemożności sprawowania opieki przez dziennego opiekuna

- rodzicowi zwolnionego z pracy (stosunku służbowego) w związku z koniecznością opieki nad taką osobą, przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem do lat 8 lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek przysługuje również przy opiece nad osobą dorosłą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia:

 • szkoły,
 • ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • ośrodka wsparcia,
 • warsztatu terapii zajęciowej lub
 • innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.
Sprawdź program fillup - formalności wypełnione
W programie fill up wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism. Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje początkowo na 8 dni, następnie na 14 dni z możliwością jego przedłużenia. Nie wlicza się go do ogólnego okresu 60 dni, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Aby uzyskać zasiłek:

2. Odroczenie płatności ZUS, rozłożenie na raty, opłata prolongacyjna w ZUS

Ubezpieczony lub płatnik składek ma prawo wystąpić o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty świadczeń ZUS, tzn. należnych płatności na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odroczenie lub rozłożenie na raty nie powoduje w stosunku do świadczeń przypadajacych po 31 grudnia 2019 r. naliczenia odsetek za zwłokę.

Decyzja o odroczeniu lub rozłożenia na raty wymaga złożenia wniosku:

W przypadku wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

3. Umorzenie składek ZUS

Możliwy jest również wniosek o:

 • zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. za zatrudnionych - jeśli wnioskujący pozostawała płatnikiem nie więcej niż 10 ubezpieczonych,
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. za zatrudnionych - jeśli wnioskujący pozostawała płatnikiem od 10 do 49 ubezpieczonych,
 • zwolnienie z opłacania tych samych składek za przedsiębiorcę opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

Umorzenie składek możliwe jest na wniosek: ZUS RDZ WNIOSEK o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Należy złożyć go nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowią przychodu w podatku dochodowym.

4. Umorzenie składek KRUS

Dojdzie do umorzenia składek ubezpieczonych w KRUS rolników za drugi kwartał 2020 r. Postępowanie jest bezwnioskowe - odbywa się ono automatycznie w stosunku do wszystkich rolników.

Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany w obowiązujących zasadach pobierania lub zapłaty podatków:

1. Odroczenie zapłaty, rozłożenie na raty - opłata prolongacyjna

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje się opłaty prolongacyjne przy składaniu wniosków o:

 • odroczenie zapłaty podatku lub
 • o rozłożenie płatności na raty.

Oba te wnioski mogą być motywowane pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w związku z COVID-19 Po tym okresie opłata prolongacyjna w stosunku do odroczenia lub rozłożenia na raty jest już pobierana.

2. Zapłata należności na niewłaściwy rachunek kontrahenta

Dopuszczalne jest złożenie zawiadomienia o płatności na rachunek bankowy kontrahenta przy płatnościach między przedsiębiorcami, dla których łączna wartość płatności dotycząca transakcji przekracza 15.000 zł brutto inny niż wymieniony w białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT) w terminie 14 dni, a nie jak to miało miejsce do tej pory, w terminie 3 dni. Zawiadomienie powoduje możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.

3. Zmiany terminów podatkowych i rachunkowych

Dochodzi do następujących zmian w terminach podatkowych i sprawozdawczych:

 • PIT 36, PIT 37, PIT 36L, PIT 38, PIT 39 - dopuszczalne jest złożenie do 1.06.2020 r. na zasadzie, że złożenie ich po 30.04.2020 r. następuje po terminie ale bez kary za opóźnienie,
 • zaliczki pobrane z wynagrodzeń, należnych za marzec i kwiecień od zatrudnionych, podlegają wpłacie do 1 czerwca; Dotyczy to zaliczek na podatek, opłacanych za pracowników, zasiłków, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, dzieło,
 • CIT-8 - do końca maja 2020 r., do końca lipca 2020 r. w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika,
 • podatek minimalny od środków trwałych o wartości ponad 10 mln zł za miesiące za marzec – maj 2020 r., podlega zapłacie do 20 lipca pod warunkiem, że uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego,
 • TP-R - do dnia 30 września 2020 r.
 • IFT-2R - koniec maja 2020 r. - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat,
 • ORD- U - koniec maja 2020 r. - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane,
 • termin na sporządzenie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego z 3 miesięcy przedłużony zostaje do 6 miesięcy (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam nowy termin dotyczy jednostki dominującej w przypadku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na sporządzenie SF to co do zasady 30 czerwca 2020 r.,
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony zostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 wrzesień 2020 r.,
 • podatnicy podatku dochodowego PIT przekazać muszą sprawozdanie finansowe do szefa KAS nie później niż 31 lipca 2020 r. (zamiast w terminie dotychczasowym do 30 czerwca 2020 r.),
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy można przygotować 90 dni później, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - 60 dni później (licząc od terminu podstawowego, wynoszącego 85 dni po dniu bilansowym),
 • termin inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni (każdy z terminów przeprowadzania inwentaryzacji można zatem przedłużyć o ten okres),
 • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zamieszczone będzie na stronie internetowej jednostki zamiast w w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego musi być umieszczone na niej w terminie 9 miesięcy (tzn. termin przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy publikacji przez jednostkę dominującą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
 • termin sporządzenia oraz termin zatwierdzenia sprawozdania z płatności dla jednostek działających w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych przedłużane są o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące).
 • w przypadku schematu podatkowego (formularz MDR) terminy dotyczące raportowania nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • rolnicy obowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
 • przedłużeniu do 30 września ulega termin składania oświadczeń o przygotowaniu sprawozdań o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Przedłużony jest również termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych - dla podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
Sprawdź program fillup - formalności wypełnione
W programie fill up wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism. Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

4. Nowe, wyższe limity zwolnień podatkowych

Podwyższeniu uległy limity zwolnienia podatkowego w 2020 r. z tytułu:

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10000 zł (dawniej 6000 zł);
 • zapomogi inne, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (poprzednio 1000 zł),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (dawniej 1000 zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra; zwolnienie wynosi 3000 zł (dawniej 2000 zł).

5. Rozliczanie straty podatkowej

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

6. Niższa stawka podatku, jednorazowa amortyzacja, prostsze zaliczki, zwolnienia z podatku od nieruchomości

W związku ze stanem epidemii:

 • dopuszczalna jest jednorazowa amortyzacja niezależnie od wartości początkowej środków trwałych które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
 • możliwa jest rezygnacja w trakcie roku z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek. Zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z zasadami ogólnymi począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek.
 • do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 już przy ustalaniu zaliczek na podatek, można stosować 5% stawkę podatku (taką stawkę można było stosować wyłącznie w rozliczeniu rocznym podatników stosujących IP-BOX),
 • podatnik nie musi odliczać od kosztów podatkowych (doliczać do przychodu) płatności nierzetelnych, nieopłaconych przez 90 dni od terminu ich płatności,
 • dopuszczalne jest, aby rada gminy wprowadziła za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (a także prowadzeniem działalności pożytku publicznego), a także terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Postępowanie powinno następować albo na zasadzie wniosków kierowanych w danej gminie, albo na zasadzie objęcia taką uchwałą wszystkich podatników spełniających kryteria. Ponadto może dojść również do odgórnego zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych poprzez rozporządzenie Ministra właściwego do spraw finansów.

7. Darowizna na zwalczanie epidemii - odliczenie od dochodu

Od podstawy obliczenia podatku na zasadach ogólnych, rozliczanego liniowo lub ryczałem w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

8. Okresy przedawnień, wstrzymanie biegów terminów podatkowych, sprawy o indywidualną interpretację prawa

W okresie stanu epidemii nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Natomiast bieg m.in. terminów procesowych w:

 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jednak organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzglęniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.

Sprawdź program fillup - formalności wypełnione
W programie fill up wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism. Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

9. Odsetki od zaległości PIT z deklaracji złożonych po 30 kwietnia 2020 r. 

Zarządzone jest zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

10. 1% podatku z PIT złożonego po 30 kwietnia  

Możliwe jest przekazanie 1% podatku z deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38 i PIT-37, które złożone zostaną po ustawowym terminie na ich przekazanie, czyli po 30 kwietnia. Uprawnienie takie obejmuje wyłącznie okres do 1 czerca 2020 r.

11. Podatkowe grupy kapitałowe 

Dopuszczalne jest wykazywanie w spółkach grupy podatkowej zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także osiągniecie udziału dochodów w przychodach - w wysokości mniejszej niż 2% -  co do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany w obowiązujących zasadach działania prawa pracy: 

 • wstrzymywane jest pobieranie opłat abonamentowych i wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
 • Przedłużeniu ulegają m.in. orzeczenia o:
  • częściowej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Przedłużane są również podstawy do przebywania i pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowców, posiadających takie uprawnienia ważne do momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.
 • w przypadku prowadzenia działalności związanej z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, gdy dojdzie do zerwania umowy o współpracy z klientem, swoje zobowiązanie na jego rzecz może zapłacić w terminie 180 dni lub przekazać voucher na przyszłe świadczenia. Nie powoduje to możliwości domagania się odsetek za zwłokę 
 • do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. 2. Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.