Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę „e-Sprawozdania Finansowe” i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek małych w złotych, otworzy się formularz „e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych”. W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania możesz wrócić do niego, klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJMAZ.

Na formularzu SFJMAZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT). 

Po wypełnieniu formularza SFJMAZ, klikamy na górze w przycisk "Przejdź do wypełniania sprawozdania – dla jednostki małej".

Otworzy się kolejny formularz "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – Symbol SFJMA Info. 

Część pól na formularzu "Wprowadzenie do sprawozdania" zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJMAZ. Po wypełnieniu reszty pól "Wprowadzenia" przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk "Przejdź do Bilansu". 

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz "Bilans" – symbol SFJMAZ BIL. 

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z rachunkiem zysków i strat, wróć do zakładki "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" – symbol SFJMA Info 

 

i wybierz, który wariant RZiS chcesz dołączyć, klikając na górze po prawej stronie w przyciski "Przejdź do RZiS (wariant kalkulacyjny)" lub "Przejdź do RZiS (wariant porównawczy)". 

Otworzy się wówczas wybrany przez Ciebie formularz RZiS – symbol SFJMAZ RZiS-WK (wariant kalkulacyjny) lub SFJMAZ RZiS-WP (wariant porównawczy).

Uwaga: możliwe jest wypełnienie tylko jednego wariantu Rachunku Zysków i Strat.

Jeżeli dodałeś niepoprawny wariant, usuń dodany załącznik, klikając na danej zakładce w ikonkę trójkąta i w opcję ‘Usuń załącznik’,

następnie wróć do zakładki SFJMA Info "Wprowadzenie" i dodaj poprawny wariant Rachunku Zysków i Strat.

W analogiczny sposób z zakładki SFJMA Info można dodać załącznik "Noty podatkowej" symbol zakładki SFJINZ Dinfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia lub plik pdf, przejdź do zakładki załącznika "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

Załączniki "Bilans", "RZiS" i "Nota podatkowa" można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel - opcja "Importuj z Excela" na górze formularza.  

 Każdy formularz, który posiada przycisk "Importuj z Excela", umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel.

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki małej jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillUp, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z poziomu głównego formularza sprawozdania (1 zakładka), klikając w menu górnym w Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.