Mając gotowy podpisany plik XML JPK_SF sprawozdania, chcąc przejść dalej do wysyłki do KAS, klikamy w oknie 'Podpisywanie XML' na przycisk 'Przygotuj wysyłkę do KAS'.

 

Po dodaniu podpisu, klikamy w 'Przygotuj wysyłkę do KAS'. Przejdziemy do okna 'Ustawienie wysyłki', w którym konieczne jest ponowne podpisanie 'wysyłki do KAS' - pliku XML InitRequest, w którym znajduje się zaszyfrowane sprawozdanie w pliku xml JPK_SF wraz ze wszystkimi dodanymi podpisami pod sprawozdaniem oraz pozostałe pliki pdf lub w innych formatach, które zostały dodane do sprawozdania do KAS w załączniku 'Dodatkowe dokumenty / załączniki z metadanymi'.
W oknie 'Ustawienia wysyłki' wysyłkę do KAS wystarczy podpisać tylko jednym podpisem, albo przez e-podpis albo ePUAP.

 

Po podpisaniu wysyłki, aby wysłać sprawozdanie do systemu KAS, klikamy na przycisk 'Wyślij do KAS'.

 

Rozpocznie się wysyłka i w programie pokaże się odpowiedni komunikat, ze statusem 301 Przetwarzanie.

 

W kolejnym kroku wyświetli się komunikat ze statusem wysyłki.

 

Po pomyślnym wysłaniu sprawozdania do systemu KAS Ministerstwa Finansów status zmieni się na 200 i w programie wyświetli się odebrane UPO (potwierdzenie wysłania).

Status wysyłki sprawozdania można również sprawdzić, klikając w przycisk 'Status pliku JPK' – na otwartym sprawozdaniu, które wysyłaliśmy.

 

Wyznaczenie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego do obsługi e-Sprawozdań Finansowych przekazywanych do KAS, w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe działania aplikacji ani API do wysyłki sprawozdań do Szefa KAS. Bramka KAS będzie odbierać te sprawozdania w plikach XML tak jak dotychczas. Jako rozwiązanie alternatywne nową dopuszczalną formą realizacji obowiązku wysyłki jest przesłanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez ePUAP. W przypadku wysyłki sprawozdania do Szefa KAS przez ePUAP należy wskazywać jako adresata Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP". Ustawowo zatem w dalszym ciągu organem właściwym do wysyłki e-Sprawozdań Finansowych jest Szef KAS, jedyna zmiana, która została wprowadzona ostatnio opublikowanymi rozporządzeniami jest taka, że Naczelnik Zachodniopomorskiego US w Szczecinie został wyznaczony jako podmiot realizujący zadania Szefa KAS w zakresie obsługi sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz czynności, o których mowa w art. 27 ust. 2b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. MF zamieściło w tej sprawie również komunikat na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/zmiany-w-prawie-esf/nowe-rozporzadzenia-dot-sprawozdan-finansowych/