Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę „e-Sprawozdania Finansowe” i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek innych w złotych, otworzy się formularz "e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych". W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJINZ.

Na formularzu SFJINZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT).

Po wypełnieniu formularza klikamy na górze w przycisk "Przejdź do wypełnienia sprawozdania finansowego – dla jednostki innej". 

 Otworzy się kolejny formularz "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" i będzie on widoczny, jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJIN Info.

Część pól w formularzu "Wprowadzenia do sprawozdania" zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJINZ. Po wypełnieniu pozostałych pól "Wprowadzenia", przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk "Przejdź do Bilansu". 

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz "Bilans" – symbol SFJINZ BIL. 

Chcąc dodać dodatkowe pozycje uszczegóławiające, m. in. CIT estoński, należy przejść na koniec bilansu do sekcji ‘Dodatkowe pozycje uszczegóławiające’.

A następnie kliknąć w plus. 

Zostanie dodana pozycja: 

 Z listy wybierz pozycję, do której chcesz dodać pozycję uszczegóławiającą.

Po kliknięciu w strzałkę, rozwinie się lista, z której wybieramy odpowiednią pozycję. 

Następnie w wierszu 1 rozwiń listę, kilkając w strzałkę w dół. 

Z listy wybierz pozycję, do której chcesz dodać pozycję uszczegóławiającą i wpisz kwoty do tej pozycji uszczegóławiającej. 

 Po wypełnieniu bilansu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z RZiS, wróć do zakładki "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" – symbol SFJIN Info

 i wybierz, który wariant RZiS chcesz dołączyć klikając na górze po prawej stronie w przyciski "Przejdź do RZiS (wariant kalkulacyjny)" lub "Przejdź do RZiS (wariant porównawczy)".

Uwaga: możliwe jest wypełnienie tylko jednego wariantu Rachunku Zysków i Strat. Jeżeli dodałeś niepoprawny wariant, usuń dodany załącznik klikając na danej zakładce w ikonkę trójkąta i w opcję "Usuń załącznik",

następnie wróć do zakładki SFJIN Info "Wprowadzenia" i dodaj poprawny wariant "Rachunku Zysków i Strat" i go wypełnij. W analogiczny sposób z zakładki SFJIN Info można dodać kolejne załączniki: "Zestawienie zmian w kapitale" – symbol zakładki SJINZ ZZKP,

 "Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)" – symbol SFJINZ Rach-Pb

lub "Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)" – symbol SFJINZ Rach-Pp 

lub załącznik "Nota podatkowa" – symbol SFJIN Dinfo. 

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia lub plik pdf, przejdź do zakładki załącznika "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

Załączniki "Bilans", "RZiS", "Zestawienie zmian w kapitale", "Rachunek przepływów pieniężnych", "Nota podatkowa" można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel – opcja „Importuj z Excela” na górze formularza.  

Każdy formularz, który posiada przycisk "Importuj z Excela", umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel. 

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki innej jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillup, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z poziomu górnego menu klikając na pasku na opcję ‘Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.