Program fillup umożliwia automatyczne przeniesienie danych ze sprawozdania finansowego z ubiegłego roku do nowego sprawozdania finansowego (jeśli wcześniej konwertowaliśmy formularz do nowej wersji (v.1-2), to po konwersji otrzymaliśmy kopię sprawozdania przepisanego do nowej aktualnej wersji formularzy).

Chcąc przenieść dane na formularzach załączników tj. Bilans, RZiS, ZZKP, Rachunek przepływów pieniężnych, nota podatkowa - należy na przekonwertowanym sprawozdaniu kliknąć w przycisk ‘Przenieś dane na załącznikach z poprzedniego roku obrotowego’.

 

Program zapyta nas, czy na pewno chcemy przenieść dane. Jeżeli nadal chcemy przenieść dane, należy kliknąć na ‘TAK’.

 

Wówczas program fillup wykona następujące operacje:

  • przeniesie w załącznikach kwoty z kolumny 'Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy' do kolumny 'Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy',
  • wyczyści w załącznikach dane w pierwszej kolumnie 'Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy' oraz w ostatniej kolumnie 'Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy',
  • przeniesie dane w załączniku Noty Podatkowej z kolumny 'danych dotyczących bieżącego roku podatkowego' do kolumny 'danych z poprzedniego roku podatkowego' (jeśli nota podatkowa była dołączona do sprawozdania),
  • zmieni daty w okresie rozliczeniowym, za który ma zostać sporządzone nowe sprawozdanie.

W wygenerowanej kopii sprawozdania, będzie widać przeniesione dane do poprzedniego roku.

Przykład jak wygląda sprawozdanie przed przeniesieniem danych: 

Przykład jak wygląda sprawozdanie po przeniesieniu danych:

 

Teraz wystarczy sprawdzić jak dane się przeniosły, sprawdzić i zmodyfikować skopiowane dane we wprowadzeniu do sprawozdania, uzupełnić w załącznikach kwoty w kolumnach ‘Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy’ i otrzymamy gotowe wypełnione sprawozdanie za kolejny rok obrotowy.