Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę „e-Sprawozdania Finansowe” i wybraniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, otworzy się formularz „Skonsolidowane e-Sprawozdanie JPK_SF dla Grup Kapitałowych – w złotych”. W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego, klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJGKZ.

Po wypełnieniu formularza, klikamy na górze w przycisk „Przejdź do wypełnienia skonsolidowanego sprawozdania".

Otworzy się kolejny formularz „Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej” i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJGK Info.

Część pól w formularzu „Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej” zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJGKZ. Po wypełnieniu pozostałych pól „Wprowadzenia”, przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk „Przejdź do Skonsolidowanego Bilansu”.

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz „Skonsolidowany Bilans” – symbol SFJGKZ BIL.

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik ze „Skonsolidowanym RZiS”, wróć do zakładki „Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” – symbol SFJGK Info

i wybierz, który wariant „Skonsolidowanego RZiS” chcesz dołączyć, klikając na górze po prawej stronie w przyciski „Przejdź do Skonsolidowanego RZiS (wariant kalkulacyjny)” lub „Przejdź do Skonsolidowanego RZiS (wariant porównawczy)”.

Uwaga: możliwe jest wypełnienie tylko jednego wariantu "Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat". Jeżeli dodałeś niepoprawny wariant, usuń dodany załącznik klikając na danej zakładce w ikonkę trójkąta i w opcję ‘Usuń załącznik’,

następnie wróć do zakładki SFJGK Info i dodaj poprawny wariant "Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat" i go wypełnij. W analogiczny sposób z zakładki SFJGK Info można dodać kolejne załączniki: „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale” – symbol zakładki SJGKZ ZZKP,

„Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)” – symbol SFJGKZ Rach-Pb

lub „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)” – symbol SFJGKZ Rach-Pp

lub dodać załącznik „Informacje dodatkowe, załączniki w pdf oraz notę podatkową” – symbol SFJIGKZ Dinfo.

Na załączniku "Dodatkowych informacji i objaśnień wraz z notą podatkową" należy podać nazwę jednostki zależnej, podporządkowanej jednostce dominującej.

Jeśli chcesz wypełnić notę podatkową z rozliczeniem różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, zjedź w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” niżej na drugą i trzecią stronę.

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki innej jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillUp, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z poziomu głównego formularza sprawozdania (1 zakładka), klikając w górnym menu na opcję ‘Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.