Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę 'e-Sprawozdania Finansowe' i wybraniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, otworzy się formularz 'Skonsolidowane e-Sprawozdanie JPK_SF dla Grup Kapitałowych – w złotych'. W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego, klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJGKZ.

Po wypełnieniu formularza, klikamy na górze w przycisk 'Przejdź do wypełnienia skonsolidowanego sprawozdania'.

Otworzy się kolejny formularz 'Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej' i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJGK Info.

Część pól w formularzu 'Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej' zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJGKZ. Po wypełnieniu pozostałych pól 'Wprowadzenia', przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk 'Przejdź do Skonsolidowanego Bilansu'.

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz 'Skonsolidowany Bilans' – symbol SFJGKZ BIL.

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik ze 'Skonsolidowanym RZiS', wróć do zakładki 'Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego' – symbol SFJGK Info

i wybierz, który wariant 'Skonsolidowanego RZiS' chcesz dołączyć, klikając na górze po prawej stronie w przyciski 'Przejdź do Skonsolidowanego RZiS (wariant kalkulacyjny)' lub 'Przejdź do Skonsolidowanego RZiS (wariant porównawczy)'.

Uwaga: możliwe jest wypełnienie tylko jednego wariantu 'Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat'. Jeżeli dodałeś niepoprawny wariant, usuń dodany załącznik klikając na danej zakładce w ikonkę trójkąta i w opcję 'Usuń załącznik',

następnie wróć do zakładki SFJGK Info i dodaj poprawny wariant 'Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat' i go wypełnij. W analogiczny sposób z zakładki SFJGK Info można dodać kolejne załączniki: 'Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale' – symbol zakładki SJGKZ ZZKP,

'Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)' – symbol SFJGKZ Rach-Pb

lub 'Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)' – symbol SFJGKZ Rach-Pp

lub dodać załącznik 'Informacje dodatkowe, załączniki w pdf oraz notę podatkową' – symbol SFJIGKZ Dinfo.

Na załączniku 'Dodatkowych informacji i objaśnień wraz z notą podatkową' należy podać nazwę jednostki zależnej, podporządkowanej jednostce dominującej.

Jeśli chcesz wypełnić notę podatkową z rozliczeniem różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, zjedź w 'Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego' niżej na drugą i trzecią stronę.

Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki innej jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillup, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z poziomu głównego formularza sprawozdania (1 zakładka), klikając w górnym menu na opcję 'Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK'.